TŘETÍ SETKÁNÍ PŘISPĚVATELŮ WWW.DETSKE-CASOPISY.CZ

TŘETÍ SETKÁNÍ PŘISPĚVATELŮ WWW.DETSKE-CASOPISY.CZ

V roce 2019 i 2018 se uskutečnilo podzimní setkání přispěvatelů www.detske-casopisy.cz . Konalo se v Dětském bezbariérovém centru Březiny v Kateřinicích u Vsetína. Letos přijeď i ty! čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: PIONIER

Časopis pre pioniersky aktív – PIONIER – 10.ročník – 1979-80

Dnes pridávam zo svojej zbierky do nášho archívu 6 ks zdigitalizovaného slovenského časopisu PIONIER.

Tiráž: PIONIERmesačník pre pioniersky aktív. Vydáva SÚV SZM vo vydavateľstve Smena. Šéfredaktorka Eva Majerová. Redaktorky: Helena Zavarská, Kvetoslava Čerňanská, Viera Stítnická. Tajomníčka redakcie Mária Nogová. Grafická úprava Štefan Šilhan. Predplatné na celý rok 10,— Kčs (cez školsky rok vychádza 10 čísiel). Cena jedného výtlačku je 1,— Kčs. Informácie o predplatnom podáva a objednávky prijíma každá pošta a poštový doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia tlače, Gottwaldovo nám. 6, 884 10 Bratislava. Tlačia Polygrafické závody, n. p., Bratislava. Adresa redakcie; PIONIER, Malinovského 70, 801 00 Bratislava, telefón 402-56.

V časopise ELEKTRÓN pri príležitosti 30.výročia vydavateľstva SMENA o časopise napísali:

Prichodí nám predstaviť časopis, ktorý má v záhlaví označenie, že je určený pionierskemu aktívu, teda dievčatám i chlapcom, ktorých zvolili do oddielových a skupinových rád, sú členmi okresných pionierskych štábov alebo sú vedúcimi hviezdičiek iskier. Preto keď takmer pred desiatimi rokmi vyšlo prvé číslo, všetci ti, ktorí nielenže radi žijú v kolektíve, ale aj v ňom pracujú a robia preň, sa mu potešili. Konečne mali priate-ľa, v ktorom našli námety pre zaujímavú činnosť, nová piesne, básne, hry, súťaže, vhodné zdramatizované pásma. Dnes už azda niet pionierskeho oddielu, ktorý by časopis nepoznal a nevyužil ho pri príprave aspoň jedného podujatia.

Charakteristickou črtou Pioniera je výchova ku kolektivizmu. Najmä v rubrike Mesiac v pionierskej skupine sa učia, ako správne rozdeliť úlohy v kolektíve, ako skĺbiť život v skupine až po základnú pracovnú jednotku — pioniersku družinu. V skladbe časopisu má svoje miesto výchova k socialistickému vlastenectvu, k poznávaniu kultúrneho dedičstva, oboznamovanie sa so svetovým pokrokovým hnutím deti a mládeže. Široký okruh materiálov prináša časopis aj z oblasti estetickej a citovej výchovy. Prostredníctvom rubriky s výstižným názvom Hľadanie krásy i Pionierskeho zápisníka sa pionieri oboznamujú nielen s kultúrnym bohatstvom našich národov, ale učia sa i správnemu chápaniu umeleckého diela, učia sa poznávať krásy našej vlasti.

Veľká pozornosť sa venuje telesnej a brannej výchove. V rubrike Pionierska športová liga športoví referenti nájdu veľa námetov, ako organizovať súťaže, branné hry, športové olympiády. V koncepcii časopisu na poprednom mieste je vedecko-ateistická výchova v rámci celkovej svetonázorovej výchovy. V rubrike Za poznaním kolektív odborných pracovníkov vysvetľuje zákonitosti prírody, vývoj človeka a spoločnosti. Pionier podporuje výchovno vzdelávaciu prácu školy uverejňovaním materiálov zameraných na pomoc pri plnení požiadaviek výchovného systému v oblasti prírodovednej a technickej. Veľmi sú obľúbené aj materiály uverejňované pod názvom Čo vieš sám, nauč ostatných. Rubrika prináša námety z jednotlivých pionierskych skupín i oddielov, ktoré slúžia ako dobrý návod pre ostatné kolektívy.

Skrátka — všetko to, čo časopis uverejňuje, smeruje k jednému cieľu — poradiť pionierom, ako získať čo najviac pekných zážitkov zo spoločných podujatí, ako ich pripravovať a ako žiť plným’ pionierskym životom vo svojich kolektívoch.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONIER z roku 1979-80, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PIONIER – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PIONIER zde >>>