PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: NOVINY MALÝCH SK

Slovenský časopis z čias Uhorska NOVINY MALÝCH – 1.ročník – 1989 – 1900

S postupom času a s tým súvisiacim zánikom autorských práv, začali inštitúcie sprístupňovať verejnosti rôzne zdigitalizované diela. Dnes si z nich predstavíme periodiká z obdobia Rakúsko-Uhorska, keď bolo Slovensko súčasťou Uhorského štátu.

Jedná sa o tri čísla časopisu NOVINY MALÝCH. V roku 1899 ich začal vydávať Ján Bežo (*1842  +1905). Pôvodne prišiel do Senice na uvoľnené učiteľské miesto, no od roku 1888 sa začal venovať vydavateľskej a tlačiarenskej činnosti. Časopis vychádzal nepretržite až do začiatku prvej svetovej vojny v r.1914.

Z časovo – historického pohľadu ho môžeme zaradiť do prvej etapy vývoja detských časopisov. A to etapy do roku 1918 (vzniku Česko-Slovenska). Ako sa uvádza na vnútornom obale, I. ročník vychádzal nepravidelne a jeho rozsah bol stanovený na 8 -10 čísiel za rok. Cena bola 2 grajciare (v tej dobe slovensky písané – krajciare) , ktoré sa rovnali 4 halierom.

V časopise Zlatý máj z r.1971 L.Kopál v článku Slovenské časopisy pre deti a mládež do roku 1918, uvádza:

Vychádzali ako mesačník, do roku 1910 osemkrát (od októbra do mája, potom desaťkrát (od septembra do júna) do roka v kníhtlačiarni Jána Bežua spol. v Senici. Po smrti prvého redaktora a vydavateľa Jána Bežu (Strýčko Ján) v r.1905 sa ich vydávania na čas ujal hlbocký učiteľ Daniel Kopa (Strýčko Danko). Od roku 1907 až po posledný ročník ich redigoval Martin Braxatoris (Strýčko Martin).

NOVINY MALÝCH boli ilustrovaným časopisom pre školskú mládež, ktorý v dobe upevnenej maďarizácie udržiaval na ľudových školách kontakt s tlačeným slovenským slovom. Prinášal aj náučné články (napr. z oblasti prírodopisu, technických vynálezov, dejín a pod.), cestopisné črty, rébusy a hádanky. Beletristickú časť predstavovali predovšetkým pôvodné verše a preklady, resp. spracovania námetov z nemeckej, maďarskej, poľskej a chorvátskej literatúry pre deti a mládež. Príspevky mali vo väčšine prípadov nenáročnú, didaktickú úroveň. No počas redigovania M. Braxatorisa dostávali v časopise viac priestoru humor a zábava a väčšmi sa rešpektovali osobitosti detského čitateľa. NOVINY MALÝCH sústavne trpeli nedostatkom spolupracovníkov. Autorom väčšiny príspevkov, najmä veršov bol Martin Braxatoris (Strýčko Martin, M. B.). K úzkemu okruhu prispievateľov patrili predovšetkým Martin Bujna (Starší strýčko Martin), Ferdinand Dúbravský (Strýčko Ferdinand, Strýčko Ferdinand-Martinov), Albert Škarvan (A. Š.), Martin Oríšek (Strýčko Podolský), Gustáv Kordoš (M.). Sporadicky sa tu zjavili aj verše Ľudmily Podjavorinskej.

Najpozoruhodnejším prínosom NOVÍN MALÝCH bola rubrika Zo žiackych prác, v ktorej Martin Braxatoris sústavne podnecoval mladých čitateľov k samostatnej literárnej tvorbe (možno tu nájsť meno Martina Rázusa, Ľudmily Škultétyovej a i.).

O ťažkom zavádzaní časopisu do škôl v čase keď bola úradným jazykom maďarčina, svedčí výzva Jána Beža v čísle 4. Veľa nepredaných výtlačkov hlavne z väčších miest sa totižto vracalo naspäť k vydavateľovi.

Pokud můžeš  přispět jakoukoliv informací, která by lépe dokreslila souvislosti kolem vydávání 1.ročníku NOVINY MALÝCH v letech 1989-1900, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu)  NOVINY MALÝCH do svého tabletu, pc, notebooku – v jednom PDF souboru – klikni na náhled titulní strany: