Premiéra slovenského časopisu PLAMEŇ – 12.ročník – 1946-47

V dnešnom príspevku si predstavíme časopis slovenskej mládeže PLAMEŇ. Vydával ho Spolok sv,Vojtecha. Vychádzal 2x mesačne, okrem prázdnin. Ročné predplatné tohto ročníka činilo 70 Kčs, na pol roka 40 Kčs a jednotlivé číslo vyšlo na 4 Kčs.

Redakčná rada: Prof. Gustáv Bakoš, Zlata Dônčová, Ľudo Fischer, Ignác Gašparec, Michal Gaváč, František Hroš, prof. Michal Jurišič, Jur Koza Matejov, Ján Kresánek, Viktor Maar, prof. Imrich Mišík, Ján Motulko, Valéria Motulková, Laco Obuch, Mária Petrášková, Janko Silan, Ján Vojtech. Zodpovedný redaktor: Valér Vnuk.

Časopis bol určený študentskej, remeselníckej, roľníckej a robotníckej mládeži. Bol čiernobiely, novinového formátu o rozmeroch 227 mm x 305 mm. Obsahoval 16 v podstate bohato ilustrovaných strán. Prvé číslo vyšlo 1.1.1934 a s výnimkou rokov 1944–1945 vychádzal až do 15.12.1948.

V knihe ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV  ňom píšu:

Bol to nábožensky orientovaný časopis, programovo chcel medzi mládežou rozširovať a upevňovať ideológiu katolicizmu. V každom čísle prinášal takto zameraný úvodník a zvyčajne dva ďalšie príspevky na náboženskú alebo mravno-výchovnú tému, pričom v rokoch ľudáckeho režimu sa zvýraznila jeho nacionalistická orientácia. V 11. roč., a najmä po porážke klérofašizmu, sa odklonil od aktívneho politickovýchovného zamerania. V rokoch po oslobodení (keď sa stal redaktorom Ján Motulko) sa zvýšila starostlivosť redakcie o otázky kultúry, literatúry a umenia. Časopis uverejňoval úvahy o mládeži, články z okruhu prírodných vied, kultúrnych dejín, techniky, jazykovedy, z divadelnej a filmovej problematiky, mal poradňu lekára, poradňu pre voľbu povolania, rubriku pre dievčatá, roľnícku mládež, telovýchovu, šport, šachy a záujmové krúžky (už r. 1940 odtláčal kurz televízie) atď. Prinášal aj dosť beletristických príspevkov, básní, krátkej prózy a v prílohe (Knižnica Plameňa) uverejňoval aj romány (pôvodné i preklady) na pokračovanie. V povojnových ročníkoch mal kultúrnu rubriku a venoval pozornosť literárnej a kultúrnej publicistike. Úroveň literárnych príspevkov, najmä poézie, nezaostávala za inými literárnymi časopismi pre mládež. Najproduktívnejšími prispievateľmi boli Janko Silan, Ivan Javor, neskoršie Ján Motulko a po r. 1945 mnoho mladších a začínajúcich autorov. Najproduktívnejšími prozaikmi Plameňa boli Celestín Radványi (Ercé), Ján Domasta, J. H. Čajka a v prílohách Alexander Vaško, ktorý uverejňoval na pokračovanie dlhšie prózy, zväčša dobrodružné romány (Tajomstvo jaskýň, 1936, Slovensko m poschodiach, 1941, a i.), poznačené nacionalistickou a religióznou tendenčnosťou.

Tento výtlačok je prvým po dvojročnej nútenej prestávke vydávania časopisu. Hluché miesto v jeho existencii zapríčinilo neprívetivé obdobie druhej svetovej vojny. Tým pádom došlo opäť k jeho formovaniu a hľadaniu si cesty. Cítiť to na každej stránke. Redakcia vyzýva k nadviazaniu opätovnej spolupráce so svojimi čitateľmi:

Všetkým básnickým prispievateľom: Na veľkú radosť Plameň po dlhých dvojročných prázdninách znova vychádza. Iste sa prihlá­sia všetci jeho starí známi básnickí prispievatelia (niektorí sa už prihlásili ešte pred jeho vyjdením), aj noví adepti poézie. Plameň vychoval niekoľko básnikov, ktorých mená dnes už zavážia a iste v nasledujúcich rokoch z radov jeho básnických prispievateľov vyrastú aj noví takí, ktorých meno s úctou sa bude vyslovovať v slovenskej literatúre.

Jedným z navrátených bol aj slovenský básnik, publicista, prekladateľ, spisovateľ, autor literatúry pre deti a mládež Miroslav Válek.

K navráteniu sa k časopisu vyzýva aj vtedajší biskup Jozef Čársky v článku s výstižným názvom ZA SVETLOM „PLAMEŇA“:

» P l a m e ň « vyhasený na čas víchricou vojny, znovu zaplápolal, aby svietil na cestu, ktorou má slk. kat. mládež kráčať, a aby v nej zapaľoval á udržoval nadšenie za všetko ušľachtilé a krásne.

Časopis sa rozhodol prinášať mladým aj praktické rady a návody na výrobu v tej dobe nedostatkových zariadení. V tomto prípade sa jedná o ohrievač do akvária, o ktorého bezpečnosti však môžeme len polemizovať.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PLAMEŇ z roku 1946-47, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *