PIONÝRSKÁ STEZKA -19.ročník -1988-89

Dnes archivované číslo časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA z roku 1988 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jan Š. Veliký dík!

V tiráži archivovaného čísla se uvádí:PIONÝRSKÁ STEZKA — mě­síčník pro sport, turistiku, brannost, vyznamenaný zla­tou medailí Za socialistic­kou výchovuVydává ÚR PO SSM v Mladé frontě • Ročník XIX. • Šéfredaktor Jiří Prchal  • Zástupkyně šéfredaktora Libuše Kolá­řová • Grafická úprava Stanislava Jelínková  • Re­dakční rada: Miloslav Hav­líček, dr. Josef Kcšek, Bo­huslav Kiihnel, ing. Vác­lav Marhoul, dr. Vlasti­mil Michalička, dr. Josef Mizera, Vladimír Šejvl, dr. Štěpán Škorpil, dr. Vác­lav Tetour, dr. Pavel Tů­ma • Rozšiřuje PNS. In­formace o předplatném podá a objednávky přijímá kaž­dá administrace PNS, poš­ta, doručovatel a předpla­titelská střediska. Objed­návky do zahraničí vyři­zuje PNS — ústřední ex­pedice a dovoz tisku Pra­ha, závod 01, adminis­trace vývozu tisku, Kovpakova 26,160 00 Praha 6. Ná­vštěvní dny: středa 7.00 až 15.00 hod., pátek 7.00 až 13.00 hod. • Vychází mě­síčně, cena jednoho výtis­ku 4 Kčs • Tiskne Mír, zá­vod 1, provoz 12, Panská 8, Praha 1 • Redakce: Radlic­ká 61, 150 02 Praha 5-Smíchov. Telefon: 54 49 41-8, dálnopis 123 302 • Nevyžá­dané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí • © Mladá fronta 1988 • Re­dakční uzávěrka 4. 7. 1988 • Místo a datum vydání (podle výrobního harmono­gramu tiskárny) Praha 16. 9. 1988.“

V každém tehdejším dětském časopise byla část obsahu ideologicky zaměřena, v duchu doktríny vládnoucí strany. PIONÝRSKÁ STEZKA „byla nicméně mezi významnějšími dětskými časopisy 70.-80. let ideologicky zřejmě nejzatíženější„.

Tradiční pravidelná rubrika VŠEVĚDNA otiskovala dotazy čtenářů a odpovědi na ně:

První čtyři ročníky vycházela (PIONÝRSKÁ) STEZKA jako čtrnáctideník, později už jen jako měsíčník. Během své existence publikovala redakce na dvě stě čtenářských rozhovorů s tak rozmanitými osobnostmi jako byli Karel Gott, Jan Werich, Miloš Kopecký, Dean Reed, Antonín Panenka, Helena Fibingerová, Katarina Wittová, Bobby Orr, slupinou Elán anebo i (pozdější emigranti) Juraj Kukura a Richard Konkolski. Podobně jako „Ábíčko“ měla PIONÝRSKÁ STEZKA rovněž tematickou kartotéku (nakonec 1300 kartiček).

Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stanách str.439-440 k časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA uvádí:

„Časopis PIONÝRSKÁ STEZKA vznikl jako nástupce obnoveného a opět zrušeného JUNÁKA, vycházejícího v letech 1968-1970. PIONÝRSKÁ STEZKA sloužila jako časopisecký orgán opětného sjednocení dětských organizací pod jednotnou PO SSM. Byla koncipována jako časopis explicitně pionýrský (už první článek prvního čísla bezprostředně po zdravici předsedy Ústřední rady PO SSM měl název Společně za rudou hvězdou), určený starším dětem a zaměřený na sport a turistiku. Časopis zprvu zachovával některé rysy bývalého JUNÁKA, tiskl např. komiks s kačerem Donaldem, spolupracoval s Jaroslavem Foglarem, nic z toho však netrvalo dlouho.
Mnohá čísla v prvních ročnících uvozovala fotozpráva o oficiálním představiteli KSČ či SSM a jeho projevu o sportu či významném životním výročí. PIONÝRSKÁ STEZKA se věnovala tábornickým dovednostem, životu v přírodě, turistice, trampské hudbě a velká část obsahu patřila sportu, a to včetně návodných článků slavných domácích sportovců, jak začít či uspět v některé z disciplín. Organizovala také čtenářské soutěže. Velký prostor v časopisu byl věnován domácím celebritám, hercům a zpěvákům.

Časopis za titulní stranou uváděly zprávy z pionýrské organizace a rozhovor s některým z pionýrských či svazáckých funkcionářů, případně se zasloužilým členem Lidových milicí apod. Za těmito materiály následovaly méně ideově cílené stránky, zaměřené zejména na tábornictví a život v přírodě. Rubrika „Kartotéky“ nabízela k vystřižení a sbírání kartičky s informacemi o jednotlivých zvířatech, rostlinách atp., podobně jako je v tematičtějších blocích vydávalo ABC mladých techniků a přírodovědců.
Časopis měl pravidelné rubriky „Kronika“, „Vševědna“ (odpovědi na otázky čtenářů), „Telefonické setkání s hvězdami“, „Praktická dívka“, „Stezka táborníků“, „Redakce oznamuje“, „Klub cestovatelů“, „Šachy“, inzertní čtenářskou rubriku „Bleší trh“ aj. Titul tiskl komiksy (na zadní straně obálky od počátku až téměř do závěrečných ročníků oblíbený komiks Modrá pětka o pionýrské družině, kreslený Marko Čermákem, druhým kreslířem Rychlých šípů), beletrii, rozhovory, plakáty, rébusy, kreslené anekdoty a také dočasné rubriky či seriály jako „Malý kurs sebeobrany“, soutěž „Olympijský kruh“, „Stránka v zeleném“ (věnovaná armádě) atd.
PIONÝRSKÁ STEZKA publikovala také naučné seriály (např. „Dálky v českých očích“ o domácích cestovatelích, „Tajemné cesty vědy“, „Ze zemí našich přátel“ atd.). Věnovala se beletrii, v oblasti komiksu se dokonce pokusila o zmapování jeho historie ukázkami nejslavnějších známých seriálů. Pomocí komiksu a dalších moderních forem komunikace se také pokoušela zprostředkovávat dětským čtenářům ideologický, byť ne vždy úspěšně (např. komiksová série na motivy televizního seriálu TŘICET PŘÍPADŮ MAJORA ZEMANA byla po čtyřech dílech zastavena).
Titul publikoval i plakáty známých osobností, zejména sportovců. Oproti PIONÝRU se PIONÝRSKÁ STEZKA více zaměřovala na turistiku, byla nicméně mezi významnějšími dětskými časopisy 70.-80. let ideologicky zřejmě nejzatíženější. Mezi časopisy pro starší děti byla čtenáři také hodnocena jako nejméně oblíbená (což ovšem neznamená neoblíbená).“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA z roku 1988-89 , prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA   – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla PIONÝRSKÁ STEZKA zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *