NOVÁ MLÁDEŽ (1942-43) – kompletný 5.ročník

V dnešnom príspevku by som nadviazal na predošlé ročníky uverejnené na našom webe. Informácií o časopise NOVÁ MLÁDEŽ už máme neskutočne veľa a tak sa obmedzím iba na jej redaktora Alojza Maceka.

Narodil 9. apríla 1909 v Borskom Svätom Mikuláši v senickom okrese v roľníckej rodine. Ľudovú školu vychodil v rodnej obci a po jej skončení pokračoval v  štúdiách na trnavskom gymnáziu, kde maturoval v roku 1929. O dva roky neskôr sa stal pracovníkom Krajinského úradu v Bratislave, začal študovať na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale toto štúdium v roku 1937 pre pracovnú zaneprázdnenosť v mládežníckych spolkoch prerušil. Od roku 1938 sa naplno a profesionálne venoval výstavbe a vedeniu Hlinkovej mládeže – najmasovejšej mládežníckej organizácie na Slovensku v rokoch 1938–1945.

Macek patril v tridsiatych rokoch minulého storočia medzi hlavných predstaviteľov a funkcionárov Slovenského katolíckeho skautingu a už od roku 1930 v ňom zastával funkcie krajinského tajomníka a podnáčelníka. Slovenský katolícky skauting sa začal formovať ešte začiatkom dvadsiatych rokov. Ich prvá organizačná forma bola Slovenskí katolícki skauti. Jej členstvo v londýnskom skautskom ústredí bolo podmienené paralelným a povinným členstvom v pražskom Zväze junákov – skautov Republiky Československej. Aj pri zrode ÚSKS stál Alojz Macek. Tu ho zvolili do krajinského spolkového vedenia. Zároveň sa od roku 1935 stal tajomníkom Ligy katolíckych skautov, ktorá združovala štyri katolícke skautské národné a krajinské organizácie v ČSR. V tomto čase malo ÚSKS vo všetkých regiónoch Slovenska už vyše päťtisíc riadnych členov.

Periodická a neperiodická tlač Hlinkovej mládeže (Stráž, Vĺča, Nová mládež) prinášala na svojich stránkach minimálne množstvo ideologizujúcich článkov a už vôbec sa nespomínajú termíny ako národný socializmus či národno-socialistická revolúcia. Alojz Macek stál pevne na pozíciách tradicionalistického slovenského kresťanského nacionalizmu.

Po vyhlásení slovenskej autonómie boli začiatkom decembra 1938 rozpustené všetky spolky, branné a čiastočne i mládežnícke organizácie na Slovensku. Neboli to iba spolky ľudáckych oponentov, ale svojim telocvičným, branným a niektorým mládežníckym združeniam ukončila činnosť aj Hlinkova slovenská ľudová strana. Jedinou nástupníckou brannou organizáciou sa stala Hlinkova garda. Ešte ako jej súčasť sa pre mladú generáciu zároveň začala kreovať Hlinkova mládež, ktorá sa však pod Macekovým vedením postupne koncom roku 1939 a začiatkom roku nasledujúceho postupne vymanila z jej područia a smerovala samostatnou cestou. Kým Hlinkova garda podľahla ideologickej indoktrinácii národného socializmu, Hlinkova mládež sa pod starostlivým vedením jej zborového a neskôr hlavného veliteľa A. Maceka ubránila týmto tendenciám. Z výchovných smerníc Hlinkovej mládeže bola vylúčená štvavá rasová a protižidovská kampaň a výučba rasových teórií, ktorá bola samozrejmým javom a povinnosťou v nemeckej Hitler-Jugend.

Popri povinnostiach zborového veliteľa HM zastával Alojz Macek v rokoch existencie prvej Slovenskej republiky viaceré funkcie a úrady. Od novembra 1941 bol poslancom Snemu Slovenskej republiky a od roku 1942 sa stal hlavným veliteľom Slovenskej pracovnej služby. Zároveň  v rokoch 1943 – 1945 zastával funkciu podpredsedu Slovenského červeného kríža.

V apríli 1945 emigroval pred postupujúcou Červenou armádou do Rakúska. Od roku 1948 žil v argentínskom exile v Buenos Aires a v rovnakom roku, nad ním vyniesol verdikt tzv. Národný súd v Bratislave, ktorý ho súdil v neprítomnosti, rozsudok doživotného žalára, pätnásťročnej straty občianskych práv a konfiškáciu celého majetku. V slovenskom emigrantskom hnutí aktívne pracoval ako podpredseda a tajomník Slovenského oslobodzovacieho výboru a Slovenskej oslobodzovacej rady. V prvej polovici sedemdesiatych rokov sa stal jedným z podpredsedov Svetového kongresu Slovákov. Počas zjazdu tejto organizácie v Ríme 21. júna 1975 nečakane umiera. Jeho telesné pozostatky previezli do Argentíny a pochovali v Buenos Aires.

Slovenská emigrantská tlač sa s Alojzom Macekom rozlúčila nespočetnými nekrológmi, spomienkami spolupracovníkov i národných aktivistov a organizátorov slovenského života v zahraničí. Básnik Dr.Jozef Zvonár – Tieň o ňom napísal, že národovectvo Alojza Maceka možno porovnať len s národovectvom tých najväčších slovenských vlastencov. Mládež viedol k láske k Bohu a v duchu zdravého slovenského nacionalizmu.

V uvedenom článku sa nejedná o propagandu. Ide iba o zhrnutie faktov z daného obdobia, ktoré sú dostupné na internete.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1942-43, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu NOVÁ MLÁDEŽ – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: slovakiana)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu NOVÁ MLÁDEŽ zde >>>

2 Responses to NOVÁ MLÁDEŽ (1942-43) – kompletný 5.ročník

  1. Nová Mladež 8...12 napsal:

    Hľadám stretnutie Dr.Jozefa Tisu s mládežou v August 1942 v Plavecké Podhradie_Obora.Bol to Tábor v kasárňach s Mládežou Hitlera s Nemecka a mladežou Hlinkovej strany.Bol tam aj veliteľ Hlinkove mladeže Macek, minister obrany Čatloš.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *