Category Archives: 1985

Další číslo PIONÝRSKÁ STEZKA -16.ročník -1985-86

Dnes archivované čísla časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA z roku 1986 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval jako svůj vstupní časopis Greyhead. Veliký dík! Ze 16. ročníku PIONÝRSKÉ STEZKY máme tímto digitalizované zatím jen 3 čísla (1, 2 a 7), třeba s kompletací tohoto ročníku (1985-86) pomůže někdo z návštěvníků tohoto webu : -)

V tiráži 7. čísla se uvádí:PIONÝRSKÁ STEZKA — mě­síčník pro sport, turistiku, brannost, vyznamenaný zla­tou medailí Za socialistic­kou výchovuVydává ÚR PO SSM v Mladé frontě • Ročník XVI. • Šéfredaktor Jiří Prchal  •  Zástupkyně šéfredaktora Libuše Kolářová • Grafická úprava Stanislava Jelínková  • Re­dakční rada: Felix Černoch, dr. Josef Košek, ing. Vác­lav Marhoul, dr. Vlasti­mil Michalička, dr. Josef Mizera, Vladimír Šejvl, dr. Štěpán Škorpil, dr. Vác­lav Tetour, dr. Pavel Tů­ma, zasl. um. Jiři Winter • Rozšiřuje PNS. In­formace o předplatném podá a objednávky přijímá kaž­dá administrace PNS, poš­ta, doručovatel a předpla­titelská střediska. Objed­návky do zahraničí vyři­zuje PNS — ústřední ex­pedice a dovoz tisku Pra­ha, závod 01, adminis­trace vývozu tisku, Kafkova 19, 160 00 Praha 6 • Vychází mě­síčně, cena jednoho výtis­ku 4 Kčs • Tiskne Mír, zá­vod 1, provoz 12, Panská 8, Praha 1 • Redakce: Radlic­ká 61, 150 02 Praha 5-Smíchov. Telefon: 54 93 46 až 9, dálnopis 123 302 • Nevyžá­dané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí • © Mladá fronta 1986 • Re­dakční uzávěrka 2. 1. 1986 • Místo a datum vydání (podle výrobního harmono­gramu tiskárny) Praha 19. 3. 198.“

V každém oficiálním dětském časopise éry socialismu muselo být „přiměřeně“ ideologicky správně zaměřeného obsahu, v duchu doktríny vládnoucí KSČ. PIONÝRSKÁ STEZKA „byla nicméně mezi významnějšími dětskými časopisy 70.-80. let ideologicky zřejmě nejzatíženější„.

Významná část časopisu byla věnována domácím celebritám, hercům a zpěvákům – nejčastěji v pravidelné rubrice TELEFONICKÉ SETKÁNÍ.

V duchu svého podtitulu „mě­síčník pro sport, turistiku, brannost“ publikovala PIONÝRSKÁ STEZKA pravidelně stránky týkající se druhé světové války, které měly jednotící prvek – vyzdvihování především zásluhy komunistů a tendenčně zamlčující fakt, že Kominterna zakazovala komunistům účast v protinacistickém odboji (ten padl až 22. června 1941).

Vlajkovou lodí PIONÝRSKÉ STEZKY byl od jejího založení komiks MODRÁ PĚTKA o kterém jsme na našem webu toho napsali hodně – právem – například v článečcích 16.1.2016 s archivem MODRÁ PĚTKA NA STEZCE DOBRODRUŽSTVÍ (1970-72), 2.2.2016 s archivem MODRÁ PĚTKA ZA ZLATOU PEŘEJÍ (1972-1975) a 2.3.2016 s archivem MODRÉ PĚTKY (1975-1980) – článečky obsahují vyčerpávající citaci z knihy Josefa Ládka a Roberta Pavelky – ENCYKLOPEDIE KOMIKSU V ČESKOSLOVENSKU 1945-1989 – 2.DÍL, ze stran 16-29, které jsou nejobsáhlejším odborným textem o kresleném seriálu MODRÁ PĚTKA.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA z roku 1985-86 , prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA   – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla PIONÝRSKÁ STEZKA zde >>>