Category Archives: 1980

Časopis pre pioniersky aktív – PIONIER – 10.ročník – 1979-80

Dnes pridávam zo svojej zbierky do nášho archívu 6 ks zdigitalizovaného slovenského časopisu PIONIER.

Tiráž: PIONIERmesačník pre pioniersky aktív. Vydáva SÚV SZM vo vydavateľstve Smena. Šéfredaktorka Eva Majerová. Redaktorky: Helena Zavarská, Kvetoslava Čerňanská, Viera Stítnická. Tajomníčka redakcie Mária Nogová. Grafická úprava Štefan Šilhan. Predplatné na celý rok 10,— Kčs (cez školsky rok vychádza 10 čísiel). Cena jedného výtlačku je 1,— Kčs. Informácie o predplatnom podáva a objednávky prijíma každá pošta a poštový doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia tlače, Gottwaldovo nám. 6, 884 10 Bratislava. Tlačia Polygrafické závody, n. p., Bratislava. Adresa redakcie; PIONIER, Malinovského 70, 801 00 Bratislava, telefón 402-56.

V časopise ELEKTRÓN pri príležitosti 30.výročia vydavateľstva SMENA o časopise napísali:

Prichodí nám predstaviť časopis, ktorý má v záhlaví označenie, že je určený pionierskemu aktívu, teda dievčatám i chlapcom, ktorých zvolili do oddielových a skupinových rád, sú členmi okresných pionierskych štábov alebo sú vedúcimi hviezdičiek iskier. Preto keď takmer pred desiatimi rokmi vyšlo prvé číslo, všetci ti, ktorí nielenže radi žijú v kolektíve, ale aj v ňom pracujú a robia preň, sa mu potešili. Konečne mali priate-ľa, v ktorom našli námety pre zaujímavú činnosť, nová piesne, básne, hry, súťaže, vhodné zdramatizované pásma. Dnes už azda niet pionierskeho oddielu, ktorý by časopis nepoznal a nevyužil ho pri príprave aspoň jedného podujatia.

Charakteristickou črtou Pioniera je výchova ku kolektivizmu. Najmä v rubrike Mesiac v pionierskej skupine sa učia, ako správne rozdeliť úlohy v kolektíve, ako skĺbiť život v skupine až po základnú pracovnú jednotku — pioniersku družinu. V skladbe časopisu má svoje miesto výchova k socialistickému vlastenectvu, k poznávaniu kultúrneho dedičstva, oboznamovanie sa so svetovým pokrokovým hnutím deti a mládeže. Široký okruh materiálov prináša časopis aj z oblasti estetickej a citovej výchovy. Prostredníctvom rubriky s výstižným názvom Hľadanie krásy i Pionierskeho zápisníka sa pionieri oboznamujú nielen s kultúrnym bohatstvom našich národov, ale učia sa i správnemu chápaniu umeleckého diela, učia sa poznávať krásy našej vlasti.

Veľká pozornosť sa venuje telesnej a brannej výchove. V rubrike Pionierska športová liga športoví referenti nájdu veľa námetov, ako organizovať súťaže, branné hry, športové olympiády. V koncepcii časopisu na poprednom mieste je vedecko-ateistická výchova v rámci celkovej svetonázorovej výchovy. V rubrike Za poznaním kolektív odborných pracovníkov vysvetľuje zákonitosti prírody, vývoj človeka a spoločnosti. Pionier podporuje výchovno vzdelávaciu prácu školy uverejňovaním materiálov zameraných na pomoc pri plnení požiadaviek výchovného systému v oblasti prírodovednej a technickej. Veľmi sú obľúbené aj materiály uverejňované pod názvom Čo vieš sám, nauč ostatných. Rubrika prináša námety z jednotlivých pionierskych skupín i oddielov, ktoré slúžia ako dobrý návod pre ostatné kolektívy.

Skrátka — všetko to, čo časopis uverejňuje, smeruje k jednému cieľu — poradiť pionierom, ako získať čo najviac pekných zážitkov zo spoločných podujatí, ako ich pripravovať a ako žiť plným’ pionierskym životom vo svojich kolektívoch.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONIER z roku 1979-80, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PIONIER – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PIONIER zde >>>