Category Archives: 1919

DOROST – 01.ročník – 1918-19

Dnes archivovaná čísla časopisu DOROST z let 1918-19 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík!

První číslo DOROSTu vyšlo 15.září 1918. V záhlaví časopisu je uvedeno: DOROST. Věstník české mládeže pro vzdě­lání, zábavu a poučení. Vychází 15. dne každého měsíce.  – Řídí redakční kruh, za redakci odpovídá VÁCLAV VAJS. -“

Časopis vycházel v rozsahu 16 stran (pouze dvojčíslo 11-12 mělo dvojnásobný rozsah), byl číslován průběžně – první ročník má 199 stran + 1 stranu s obsahem ročníku. Vyjma záhlaví titulní strany vycházel časopis bez kreseb, obrázků a fotografií. Na straně 14 píše redakce základní informace o nově vzniklém „listu“:

„Upozornění našim čtenářům. V prvním čísle našeho časopisu s radostí sdělujeme, že list náš stojí již na pevném podkladě materielním i literárně obsahovém. Redakci podařilo se předem získati značnou řadu spolupracovníků z kruhů umě­leckých, žurnalistických, národohospodářských i apologetických, starších a osvědčených, ale též mladých, a to lidí dobrého literáního zvuku i opravňujících k nadějím. Došla nás již celá řada dopisů jak od úctyhodných pracovníků, tak od naší mládeže, z nichž sálá radost a vzácná účast s podnikem. Proto, spoléhajíce v první řadě na pomoc Boží, zveme všechny lidi dobré vůle k radostné spolupráci na šťastně položených základech díla našeho, zveme literáty a odborníky. Své mladé přátele pak a nové přívržence ať z českého dorostu dívčího či mužského, kteří se k nám jistě budou čestně hlásiti, žádáme, aby se postarali o hojné rozšíření listu po českých dědinách i městech a aby nám bratrsky, prostě a upřímně sdělili všecka svá přání, nové podněty, pokusy literární i praktické, zkušenosti organisační, hospodářské, časové. Zavane tak brzy v našem listě svěží vzduch a radost mládí, neotrávená blazeovaností, skepticismem a posuzovačstvím. Vznikne vzájemná láska mezi členstvem naší nové velké rodiny, utuží se láska k práci a povolání vlastnímu, jež každé má své čestné místo v součinnosti lidstva, a vznikne radostné a ušlechtilé závodění v mravním i hmotném obrození všech vrstev, kam dosah naší činnosti zapustí své kořeny. Zveme a prosíme o vzájemný styk nejen dorostu z če­ského království, nýbrž i z Morarvy, Slezska i Slovenska, i z ostrovů českých menšin. Dotazy a rady pokud sami budeme s to předá sekretariát odborníkům (buďtež přiloženy známky dle uznání na malá vydání s tím spojená). Svým čtenářům doporučujeme, aby přečtených čísel nepohodili, nýbrž užili k rozšíření myšlenek a ideí, a aby jich neodkládali, nýbrž po ukončení ročníku srovnali dle čísel a v době příznivější přichystali k vazbě.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DOROST v letech 1918-19, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu DOROST – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla DOROST zde >>>