SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Tag Archives: SKAUT

Tri čísla časopisu SKAUT – 1.ročník – 1990-91

Po nežnej revolúcii v roku 1989 došlo v Československu nie len k zmene politických, ale aj ekonomických pomerov. Táto situácia umožnila vznik a expanziu nových periodik a hlavne špecializovaných časopisov. Niektoré vydržali do dnes. Niektoré niekoľko rokov. No najviac bolo tých ktoré zanikli hneď v zárodku. Novela tlačového zákona z roku 1990 otvorila dvere súkromným osobám a organizáciám.

Takýmto bol aj Zväz skautov a skautiek na Slovensku. Povolenie na jeho činnosť bola vydaná MsŽP 28.12.1989. 11.1.1990 sa konala v Poprade prvá oficiálna schôdza. Okrem iných zjednocovacích a výchovných akcií, bola ustanovená aj redakčná rada časopisu SKAUT, ktorú viedol G.Legén. Členmi sa stali Straka, Dr. Gašpar, Ing. Jízdný, Lang, Horna, Šnajdár a Kaman.

Prvé číslo časopisu SKAUT vyšlo v apríly 1990. Časopis mal 12 strán, cena bola stanovená na 4 Kčs.

V tiráži sa uvádza: SKAUT – skautský informačný mesačník. Vydáva okresná rada Skauta v Košiciach. Vedúci redakčnej rady: RNDr. Gejza, členovia redakčnej rady: JUDr. Ján GAŠPAR, Juraj STRAKA, Ing. Miroslav JÍZDNÝ, František LANG, Bohuslav HORNA, Boris ŠNAJDAR. Grafická úprava: Bohumil KAMAN. Tlač: Východoslovenské tlačiarne, z. p., Košice. Rozširuje: Zväz skautov a skautiek na Slovensku © Okresná rada v Košiciach.

V úvodníku okresný vodca zväzu skautov a skautiek v Košiciach Bohuš HORNA – Kalex píše:

„Je to predovšetkým náš časopis, slovenský a bude vychádzať z tradície predvojnových skautských časopisov na Slovensku (napr.: Buď pripravený — Vatra), z českého časopisu Junák-Skaut, Junák, Junáci vpred atď. Pretože je pretrhnutá kontinuita aj v oblasti literatúry a tlače, nevyhneme sa tomu, aby sme určité metodické rubriky, ktoré v minulosti už boli zverejnené, neuverejnili znovu. Vo vydavateľskej praxi to nie je novinka. Veríme, že SKAUT sa stane vaším priateľom! Mal byť pôvodne vydávaný ako občasník, ale keď získa dostatok predplatiteľov a prispievateľov z celého Slovenska cestou okresných skautských vodcov, bude vychádzať okrem prázdninových mesiacov ako mesačník. Pretože veľa okolností nezávisí iba od nás, môžeme sľúbiť iba za seba: Hviezdy zapadli, slnko nemusí vyjsť, ale SKAUT vyjde!“

V roku 1992 bol jediným skautským časopisom vychádzajúcim na Slovensku. Ceny služieb aj materiálu však rastú a začínajú sa objavovať prvé finančné problémy spojené so zabezpečením jeho tlače. Začína vychádzať nepravidelne a nakoniec v jeho vynovenej verzii druhého ročníka v roku 1992 zaniká.

Časopis bol predovšetkým akousi príručkou pre novoobnovené skautské organizácie, oddiely, prípadne pre jednotlivcov, ktorým tento životný štýl učaroval. Roky bo skauting v pozadí, dokonca niekoľko krát zakázaný. Materiálov, článkov a návodov bolo málo. Prirodzene základom jeho obnovenia bolo úsilie zaplátať túto informačnú dieru a to informačným mesačníkom SKAUT.

Bohuš Horna napísal:

„Začalo to koncom minulého roku, keď sme sa zišli, oprášili staré rekvizity, knihy, časopisy, odznaky a fotografie. Bolo toho dosť, dosť pre nás, ktorí sme skauting poznali. Ale bude toho dosť pre tých, ktorí ešte len chcú skauting poznať?“

Časopis sa v prvom ročníku formoval tak po grafickej, ako aj po obsahovej stránke. Prvé čísla boli hlavne o zoznámení sa so skautingom a jeho históriou.

Alfou a omegou bol skautský zákonskautská hymna – to musel ovládať každý.

Ďalej obsahoval návody a postupy, ktoré patrili k základným vedomostiam a zručnostiam skautov.

Celý 1.ročník SKAUTA od čísla 2. sprevádzal kreslený seriál KNIHA DŽUNGLÍ. Jedná sa presne o ten istý komiks, čo sme spomínali v článku http://www.detske-casopisy.cz/kniha-dzungle-knihovnicka-komety-2-cislo-1991/ . Ide o námet z knihy britského spisovateľa Rudyarda Kiplinga z roku 1894 a 1895. Autorom slovenského textu/prekladu bol G.Legen.

Dazul v tomto článku vedie úvahu o tom či sa jedná o kresby Imre Seboka, alebo Attila Dargaya. SKAUT vyšiel o rok skôr, ako KNIHOVNIČKA KOMÉTY a ako autora kresieb uvádza A.Dargaya. Na webe som našiel ešte jednu verziu, ktorý potvrdzuje Dazulove tvrdenie. Je to originál v maďarčine.

Pre ilustráciu zobrazujem zhodné obrázky vo všetkých troch verziách.

SLOVENSKÁ VERZIA

ČESKÁ VERZIA

MAĎARSKÁ VERZIA

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT z rokov 1990-91, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu SKAUT – kliknutím na náhled strany:

 

Jediné číslo časopisu SKAUT – 1.ročník – 1921

Dnešní 1.číslo 1.ročníku časopisu SKAUT z roku 1921 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval jako svůj „vstupní“ časopis Patt. Děkujeme za premiérové číslo časopisu o jehož existenci se nezmiňuje ani obsáhlá publikace ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) od Štefana Švece.

Na stránkách organizace Junák – český skaut věnovaných 100 výročí nejstaršího časopisu pro mládež Skaut-Junák píše David Koura – Dodýš: „V březnu 1921 vyšlo první číslo časopisu Skaut s podtitulem „časopis pro mládež“. Redaktorem byl J. Knobloch, redakce a administrace sídlila v Praze, Mikulandská 12. Časopis velkého formátu 21,5 x 28 cm o 16 stranách nebyl přímo spjat s žádnou z tehdejších skautských organizací. Nejblíže měl patrně k Čsl. obci B. P. skautů, o které přinesl několik zpráv. Čerpal však také ze Seifertovy příručky Přírodou a životem k čistému lidství a otiskl článek Johna Hargravea v rubrice Wigwamové listy, což naznačuje spřízněnost se vznikajícím woodcrafterským hnutím. Časopis vsázel na atraktivní obsah dobrodružného rázu, předplatitele lákal na „několik úžasných povídek v každém čísle“, rubriku „Co skaut má věděti“, hrst praktických pokynů, skautské noviny, přírodopisné články, sportovní rubriku, návody pro domácí dílnu, vtipy, soutěže a hlavolamy. Uvažovalo se i o speciálních tématických číslech, jako například číslo aviatické, veslařské, tábornické nebo footbalové. Grafická úprava byla vkusná a pečlivá a lze souhlasit s tvrzením, že „v podobné úpravě nebyl dosud žádný skautský časopis vydán“ (Skauting roč. I. č. 6).

SKAUT_1.rocnik_(1921)_cislo_01_tiy

Svazové časopisy Vůdce a Skaut-Junák o tomto novém časopisu mlčí, byť jeho existence byla náčelnictvu známa, o čemž svědčí zmínka v 6. čísle II. ročníku Vůdce na straně 102. Informovat členskou základnu o kvalitním konkurenčním časopisu nebylo v zájmu Svazu. Je třeba si uvědomit, že v první polovině roku 1921 vycházel 7. ročník Skauta-Junáka ještě v malém formátu 14 x 23 cm. Četné zmínky o nedostatku inzerentů a pravidelné upomínání předplatitelů svědčí o tom, že Skaut-Junák měl tehdy sám existenční problémy, které nevítaná konkurence mohla ještě prohloubit. Nový časopis Skaut nepochybně cílil i na dosavadní předplatitele Skauta-Junáka, když začal otiskovat na pokračování román stejného autora. První číslo Skauta totiž přineslo začátek románu „Kryštofa“ Becka Červený aeroplán, zatímco ve Skautu-Junáku vycházel román téhož Christophera Becka Pirát vzduchu.

SKAUT_1.rocnik_(1921)_cislo_01_roman

Přes zajímavý obsah, velký formát a kvalitní grafiku nový časopis neuspěl, další čísla již nevyšla. Co bylo důvodem rychlého zániku? Jak již bylo řečeno, časopis nebyl zaštítěn žádnou skautskou organizací, které vesměs vydávaly vlastní časopisy a své členy nabádaly k jejich důslednému odběru. Současně je patrné, že i tyto spolkové časopisy vycházely často nepravidelně a s ekonomickými potížemi. Pro nový nezávislý časopis tak zřejmě nebylo na trhu místo. Svou roli jistě hrála i poměrně vysoká cena 3 Kč (Skaut-Junák stál tehdy 1,20 Kč).

SKAUT_1.rocnik_(1921)_cislo_01_co_ma_vedet

O dalších osudech časopisu Skaut se dozvídáme z časopisu Obce čsl. Baden-Powellových skautů „Skauting“. Nejprve Obec informuje, že „nejlepší dosud vydaný časopis pro mládež v Republice“ převzala do svého nákladu a že 2. číslo vyjde v prosinci 1921 (roč. I. č. 4, 5). Na valném sjezdu dne 18. 12. 1921 referuje br. Růžička takto: „Poněkud bolavou otázkou je časopis „Skaut“. První číslo bylo vydáno soukromým nákladem a v podobné úpravě nebyl dosud žádný skautský časopis vydán. Pro technické a finanční obtíže se stalo, že číslo 2. již vydáno nebylo, ale Obec se rozhodla převzíti časopis se všemi závazky, takže předplatitelé nepřijdou ke škodě. Chtěli jsme vydati 2. číslo ještě před sjezdem, když tu se stala radostná událost, že vstoupila do našich řad bratrská organisace Spojené sbory junáků Skautů. Ta vydává vlastní časopis „Na Stráž“, který má četné odběratele. Ježto jim chybí jen dvě čísla do ukončení II. ročníku, dohodli jsme se, že počkáme, až bude ročník ukončen, načež obě redakce splynou a budou spojenými silami vydávati dále časopis „Skaut“. Zatím tedy Vám mohu doporučiti, abyste si opatřili pro své knihovny zbylá čísla časopisu „Na Stráž“ dříve než budou rozebrána.“ (Skauting roč. I. č. 6). 

V září 1922 je však oznámena změna situace: „Koncem roku 1921 převzala Obec časop. pro hochy „Skaut“ od bývalého vydavatelstva, kterému nebylo možno z různých důvodů časopis dále vydávati. Skoro současně vstoupila Obec jako řádný člen do Svazu Skautů ČSR, který již po řadu let vydává časop. Skaut-Junák. Uvážili jsme, že bylo by bezvýznamno vydávati dva listy stejného rázu, které by si navzájem a zbytečně konkurovaly, proto upustili jsme od dalšího vydávání čas. Skaut a súčastníme se spoluredakcí na čas. Skaut-Junák, který se tím stává oficielním listem pro naše hochy. Čtenáři obou listů uvítají jistě tento čin s uspokojením, neboť bude jen ku prospěchu kvalitě nového ročníku. 1. číslo vyjde již tento měsíc a žádáme všechny činovníky, aby jej našim hochům co nejvřeleji doporučili.“ (Skauting roč. II. č. 1) 

SKAUT_1.rocnik_(1921)_cislo_01_seton

Poslední zpráva se objevuje o měsíc později: „Předplatitelům čas. „Skaut“ bude splacený obnos po srážce za 1. číslo súčtován k dobru na čas. Skaut-junák.“ (Skauting roč. II. č. 2)

Povšimněme si závěrem ještě jednoho zajímavého detailu. Časopis Skaut vyšel v březnu 1921, tedy v době, kdy Skaut-Junák vycházel dosud v malém formátu. V říjnu 1921 vyšlo první číslo 8. ročníku Skauta-Junáka, označovaného jako VII./II., popř. VIII./II. Svým velkým formátem a vylepšenou grafickou úpravou se nápadně podobá jedinému číslu Skauta. Dnes můžeme jen spekulovat, zda a do jaké míry se redaktoři Skauta-Junáka inspirovali tímto zajímavým časopisem.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu SKAUT v roce 1921, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny strany archivovaného čísla SKAUT – kliknutím na náhled strany:

SKAUT_1.rocnik_(1921)_cislo_01