MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Tag Archives: JUNÁK

JUNÁK – 3.ročník – 1916-17

Nejstarší časopis pro mládež, který (s 2x dvacetiletým zákazem a 1x pětiletým zákazem) vychází dodnes. Jen pro zajímavost, v prvních 100 letech (od roku 1915) má JUNÁK jen 57 ročníků!

JUNÁK – LIST PRO DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽ vycházel v roce 1916-17 pochopitelně černobíle, ve formátu 23 x 15,5 cm. 3.ročník má celkem 188 stran – v šesti sešitech (12 číslech).

Záhlaví časopisu obsahuje textovou informaci o ročníku, dni vydání a pořadovém číslu časopisu. Graficky vyvedená hlavička (z pera Mikoláše Alše) se siluetou chodského psa a nápisem JUNÁK – ČASOPIS PRO DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽ orgán spolku „JUNÁK – ČESKÝ SKAUT“. V záhlaví časopisu je též uvedeno:Redaktor: Ant. B. Svojsík, vrchní vůdce. V redakčních pracích vypomáhá 18. oddíl pražských junáků. Předplatné 2 K i se zásilkou, jednotlivá čísla po 20 h. — Redakce: Praha II. Náplavní ulice číslo 5. — Administrace: Emil Šolc, nakladatelství v Karlíně Královská třída.“

Titulní stránce 1. čísla 3. ročníku z 15.listopadu 1916 dominuje perokresba Ernesta Thompsona Setona (*1860  +1946) – jinak též jednoho ze zakladatelů skautingu v USA – která je nesouvisle vsazena do povídky Eduarda Štorcha (*1878  +1956). Jako autor povídky TŘI BRATŘI je uveden Sachem, což je spisovatelova skautská přezdívka. TŘI BRATŘI jsou vlastně ukázkou z tehdy chytané knihy BOHATÝR VRATISLAV, kterou se Eduardu Štorchovi podařio vydat v roce 1923 (podle jiného zdroje už v roce 1917).

V trojčísle 6-8 z 15. dubna 1917 byla otištěna zpráva JUNÁCTVÍ V ROCE 1916 (první zmínky o skautingu v Čechách pochází z roku 1911 a až v  roce 1913 byl zahájen v Praze první kurz pro rádce a vůdce. 15. června 1914, byl založen spolek s názvem Junák – český skaut).

„Z výroční zprávy spolku »Junák — český skaut« za r. 1916. Potěšitelný vzrůst počtu junáků v Praze v poslední době a vznik no­vých skautských oddílů na venkově nasvědčuje tomu, že mrtvý bod ve vývinu českého skautingu, přivoděný válečnými událostmi, jest překonán a že také u nás nastává konečně skautingu doba rozkvětu. Válka zarazila rychlý rozvoj skautských oddílů po Čechách, který před válkou sliboval, že v brzku budou ne sta — jako dnes — ale tisíce hochů v řadách našich. Tehdy byl zájem o skautování v celé veřejnosti i u mládeže veliký, ale válečné události obrátily k sobě všechen zájem. Různé otázky veřejného života vynucují si však i vedle válečných zájmů pozornosti a doufejme, že nyní dochází i na junáctví a že utuchlý zájem vrací se znovu. Mnoho nám prospěje v tom ohledu obrat v názorech veřejnosti, neboť stále více cení se hodnota výchovy v přírodě, návratu k přírodě a zdravé primitivnosti. Venkovské oddíly po vyhlášení války namnoze zanikly. Nebyly pevně organisovány a skautským duchem tak proniknuty, aby po odchodu svých vůdců odolaly návalu válečných obtíží. Zbylo tu jen pražské ústředí, pevněji sdružené a — poněvadž starší — i více skautskými zásadami prodchnuté. Ale i tu poměry utvářily se obtížně. Odešla většina vůdců a starších skautů a stále bylo nutno pečovati o náhradu vedoucích. Na štěstí junáci osvědčili většinou tolik vážnosti a schopností, že život i v oddílech bez vůdců mohl býti udržen. Počet pražských junáků se sice zmenšil, ale celkem udržoval se stále na výši asi 300. V činnosti nepře­tržitě bylo 14 oddílů chlapeckých a 2 oddíly dívčí. Byli jsme tedy značně válečnými poměry postiženi. Ale válka způ­sobila také leccos dobrého. Obtížemi, jimiž se junáctví za války musilo probíjeti, zocelilo se a očistilo od všech povrchnějších povah. Jen ten, kdo měl o junáctví oprav­dový zájem, vytrval i v těchto svízelných časech. Naučili jsme se pracovati za poměrů nejhorších, což jistě ulehčí nám značně práci v dobách klidných. Teprve za války poznali jsme, co dovede snášeti, nebo vykonati, kdo proniknut jest opravdovou láskou k věci naší. Vzpomeňme jen prázdninových táborů! Co dalo práce, než za nedostatku potravin a stanů mohly býti uskutečněny! Jak často musili jsme se uskrovňovati, ale vše to nepokazilo nám nálady a radosti z toho, že žijeme po skautsku v přírodě. Ze heslo »pomáhej bližnímu, jak můžeš« nebylo pro junáky pouhou frásí dokázala bezpečně naše pomocná akce. Z ní nejlépe bylo zřejmo, že skauting není pouhým módním hnutím, jak bylo z některých stran tvrzeno, nýbrž že má hlubší podklad, že dovede připoutat si chlapecká srdce tak, že jej neopustí ani v časech nejhorších. V prvých dnech nadšení pro pomocnou práci na počátku války přihlásilo se v naší kan­celáři na sta studentů, přišli jednou, dvakrát, nadšení však záhy vy­prchalo a více jsme jich nespatřili. Tam, kde mnoho jiných ochablo, skauti vytrvali. Je vedla nejen snaha pomáhati, ale i příchylnost k organisaci a činný duch junáckého sdružení. Vždy noví a noví pracovníci odcházeli a vedení přesunovalo se stále na mladší síly. Je velkým úspěchem skautské výchovy ona vážnost a oprav­dovost, s jakou hoch šestnáctiletý vedl oddíl za svého narukovavšího vůdce a junáci třináctiletí starali se o své druhy. Třetí rok pořádáme v zimním období řadu přednášek ze všech oborů lidského vědění, jež jsou bezplatně přístupny všem junákům. Počet jich brzy dostoupí prvé stovky. Za války založili jsme svůj časopis »Junák«, počavší nyní již III. ročník, který nepřízní doby odkázán jest na přispě­vatele nejmladší, vesměs jen z řad skautských. Zdarma pracuje tu re­daktor, přispěvatelé i administrace a dík čilé agitaci mezi junáky, poda­řilo se časopis udržet i v dobách, kdy jiné listy starší a rozšířenější za­nikly…“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JUNÁK v letech 1916-17, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu JUNÁK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu JUNÁK zde >>>