Regionální časopis OD STŘÍBRNÝCH HOR – 1.ročník – 1928-29

Čísla časopisu OD STŘÍBRNÝCH HOR, která dnes archivujeme pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Oldřich Š. Veliké díky!

Časopis OD STŘÍBRNÝCH HOR má podtitul ČASOPIS ŠK MLÁDEŽE PŘÍBRAMSKA A DOBŘÍŠSKA. Pro posílení lásky k domovině, zkazkám uplynulých dob, přírodě, společenskému citu, vůli k dobru, telovýchově, národní písni a j. Vydává účitelstvo šk okresu příbramského.  Časopis vycházel měsíně, podle školnho roku. Stál 1 korunu.

Tvorbu časopisu řídil „redakční kruh: Zodpovědný redaktor Karel A. Kučera, okresní školní inspektor v Příbrami. Část obrázkovou pořádá Antonín Kabus, odborný učitel v Příbrami. Administraci vede Antonín Málek, řídící učitel na Březových Horách, kterýž přijímá předplatné, jež možno zasílati složenkami poštovního úřadu šekového. Roční předplatné na 10 čísel Kč 8·-, jednotlivá čísla po Kč 1· Výpravna časopisu jest v 1. měšranské škole dívčí v Příbrami (řed. Otilie Pelnařová), kdež přijímají se objednávky a případné reklamace časopisu“.

Časopis začal vycházet  téměř v předvečer 10. výročí vzniku Československa:

Hned na druhé straně úplně prvního čísla (22.října 1928)  redakce v úvodu píše:

Časopis bude naprosto nestranný, sledující výchovu a vzdělání mládeže školní, budící družnost a snášenlivost občanskou.
Za uvedeným účelem žádá redakce všechny přátele mládeže o zasílání příspěvků týkajících se všeho, co v našem kraji je pamětihodného, pozoruhodného, čím se náš kraj vyznačoval v dobách minulých, jak žilo se. na našem venkově a v našich městech v dobách minulých, které touhy a snahy uchovaly
duši našeho lidu, čím si náš lid oslazoval zábavy společenské.
Vyžadujeme si vylíčení společenského života v našem kraji v době přítomné, pojednání přírodopisné, národohospodářské, turisticky významné, důležité události denní, ukázky a popsání výtvarných, literárních a hudebních projevů našeho lidu (lidové umění, lidové vypravování, písně, říkanky a j).
Pro obrázkovou část vyprošujeme si kreseb, maleb a fotografií, pokud se vztahují k našemu kraji a jsou zvláště výrazné.
Přátele mládeže prosíme, aby nás upozornili na články a obrázky z našeho kraje, otištěné v jiných časopisech a knihách.
Příspěvky buďtež psány inkoustem a jen po jedné straně papíru.
Redakce vyhrazuje si případnou úpravu pro tisk. Rukopisy se nevracejí.
Rady a pokyny na zdokonalení časopisu jsou vítány!

I když časopis připravoval ctihodný sbor učitelský, neopoměl zařadit na předposlední stranu pravidelnou rubriku ??? HÁDANKY A OŘÍŠKY ????

Pro zařazení časopisu do souvislostí vydávání si dovolím citovat Štefana Švece z jeho knihy ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI 1850-1989.  Ze stran 658-660 – kapitola REGIONÁLNÍ DĚTSKÉ ČASOPISY A VLASTIVĚDNÉ SBORNÍKY (jako je dnes archivovaný OD STŘÍBRNÝCH HOR) :

„Základním impulzem pro vznik a rozvoj regionálních dětských periodik, které shrnujeme pod tradičně užívaný název vlastivědné sborníky, bylo zavedení vlastivědy jako školního předmětu (osnovy pro něj byly poprvé oficiálně vydány roku 1915).“

„Proto začaly vznikat periodicky vycházející vlastivědné sborníky určené dětem. Jejich základním účelem bylo „býti pojítkem mezi domovem a školou, mezi životem a školou pak na předním místě. Musí proto obsahovati dějepisné články, hlavně z kulturních a sociálních dějin, které vysvětlují minulými událostmi poměry nynější; zeměpisné a přírodovědné články seznamují děti s územím a přírodou domova, aby jednou mohly srovnávati cizí kraje se svou domovinou. Sborníky mají národopisnými statěmi ukazovati život všeho lidu a jeho životní názor, jeho kulturu a vliv toho všeho na poměry dneška. Mají upozorňovati na vynikající jednotlivce, kteří svou činností vtiskli jistý ráz svému okolí. Mají přinášet ukázky literární a vůbec umělecké tvorby rodáků nebo umělců, jichž život byl spjat s krajem, a tím upozorňovati mladež i dospělé na jejich díla.“

„Vlastivědných sborníků, obvykle zcela či aspoň ve výrazné části obsahu určených dětem a mládeži, se v zápětí vynořily desítky.“

„Silnou a zajímavě se rozvíjející tradici regionálních dětských časopisů a vlastivědných sborníků přerušila II. světová válka. Po jejím konci se na tuto historii už nepodařilo navázat. Nově či obnoveně vycházet začalo jen několik titulů. Bohatšímu vzkříšení tradice zabránilo budování nového, centralizovanějšího systému domácích periodik. Zlatý věk vlastivědných sborníků, vymezený trváním první československé republiky, skončil.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OD STŘÍBRNÝCH HOR v letech 1928-29, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu OD STŘÍBRNÝCH HOR  – kliknutím na náhled strany:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *