Archív kategorie: 2016

DOBRODRUŽNÝ SVĚT ZDEŇKA BURIANA

Před pár dny jsem si udělal radost a pořídil si za skoro patnáct stovek výpravnou knihu DOBRODRUŽNÝ SVĚT ZDEŇKA BURIANA s podtitulem Ilustrační tvorba z let 1927-1942 pro nakladatelství J. R. Vilímek a další. Knihu sestavili Ondřej Müller a Rostislav Walica.  Nádherně vyrobenou 415 stránkovou knihu v roce 2016 vydalo nakladatelství Plus.

Název knihy odkazuje i k časopisu DOBRODRUŽNÝ SVĚT, který se nám pomalu ale jistě daří na www.detske-casopisy.cz archivovat.

DOBRODRUŽNÝ SVĚT ZDEŇKA BURIANA je velká monografie z počátků mistrovy dobrodružné ilustrace. Knihu tvoří povětšinou kompletní soubory ilustrací ke knihám z nakladatelství J. R. Vilímek a několika dalších nakladatelů z let 1927–1942. Chybějící ilustrace jsou připojeny v dodatku, takže kniha poslouží rovněž jako vůbec první souborný katalog rané tvorby Zdeňka Buriana.

Vedle ilustrací a obálek ke známým knihám Alexandra Dumase, Roberta Louise Stevensona, Rudyarda Kiplinga či Alfreda Assollanta jsou v knize uvedeny i méně známí autoři Joseph Delmont, Paul Grabein, Rudolf de Haas a mnozí další. Výtvarný doprovod je uveden krátkou statí o autorovi i stručným obsahem knihy, aby čtenář měl lepší přehled, k jakému ději se ilustrace váží. Kniha též obsahuje několik raritních ilustrací z nevydaných knih nakladatelství J. R. Vilímek.

Ve fantastické předmluvě nazvané VYCHÁZKA DO SNU Ondřej Neff píše:

„Nesmrtelnost, to je asi meta, po níž přiznaně a častěji nepřiznaně touží umělec. Myslím na Mistra Buriana, do sebe uzavřeného, ostražitého proti světu, v mnohém ohledu zklamaného – takového jsem ho osobně poznal, jak by mu asi bylo u srdce, kdyby se probíral stránkami knihy, jako je tato. Burianem ilustrované knihy vycházejí a lidé je s nadšením kupují, hlavně kvůli ilustracím, méně už kvůli textu. Už to by byl důvod k uspokojení. Ovšem jak jsem poznal Buriana profesionála, měl by obrovskou radost z úrovně reprodukcí. Kvalita dnešní polygrafie předčí vše, co bylo v třicátých a čtyřicátých letech, natožpak to, co přišlo potom. Bez přehánění můžeme konstatovat, že takto reprodukované své práce Burian nikdy nespatřil.
Jeho talent mu byl prokletím i požehnáním. Narodil se s ním a zachované kresby zvířat, to mu bylo sedm let, prozrazují ruku suverénního kreslíře. Ve čtrnácti ho vzali na Akademii, po dvou letech ho vyhodili, protože se začal živit jako ilustrátor. Měl okamžitě úspěch, zakázka střídala zakázku a to bylo jeho prokletí. Ilustroval to, co mu zadali. Vzal mě jednou do svého depozitáře. Počet uskladněných prací odhadoval na sedm tisíc. Byla to roztodivná směsice témat. Rozpětí od pistolníků Maxe Branda po Staré Bělidlo Boženy Němcové s přívažkem neandrtálců a pterodaktylů. Bylo to v době, která Burianovi nepřála. Obrázky byly odsouzené do depozitáře jako do vězení.
Dnes je můžeme vidět v počtu a tiskové kvalitě, o jaké nemohl Mistr ani snít.
Mimoděk uvažuji, co spojuje Burianovy ilustrace. Jistě je to technika, kresebné mistrovství a malba prastarou technikou kvaše, objevenou arabskými malíři ve 12. století. Krom toho ale v nich cítím ještě něco jiného. Malíř dává jasně najevo svůj vztah k figuře.
Poznáme, které patří jeho sympatie. V jejich vzezření čteme celou škálu emocí, ovšem velmi často z nich čiší cosi jako vzdor. To je projev Burianova vnitřního postoje ke světu. Jsem realista a maluju, co vidím, to byla jeho zásada a držel se jí i v době, která mimetickým uměním pohrdala. On pohrdal dobou, tak zvláštní vztah to byl, vztah doby a umělce.
Není třeba o tom přemýšlet hořce. Za jiných, takzvaně lepších okolností by toho možná umělec nevytvořil tolik. Snad právě díky tomu všemu zde máme v rukou kolekci, cosi jako katalog výstavy vizí vzdorovitého muže, který dokázal nastoupit na cestu a nikdy z ní neuhnout ani o metr.“

Knihu uzavírá studie o ilustrační tvorbě Zdeňka Buriana z pera znalce jeho díla Rostislava Walici.

Mistr Zdeněk Burian byl, je a vždy bude nezaměnitelnou ikonou – malířem (nejen) mého dětství. Proto by se mi moc líbilo, kdyby tato kniha byla jen první ze série stejně kvalitně připravených Burianových monografií. Mistr si to nepochybně zaslouží a já, co by jeho vděčný obdivovatel také :-)

Premiéra časopisu REBRÍK – 26.ročník – 2015-16

Dnes archivovaná čísla slovenského časopisu REBRÍK z let roku 2015-16 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Pavel K. Veliké díky!

V podtitulu katolického časopisu pro děti REBRÍK je uvedeno OBJAVUJ SVET S PRIATEĽMI.  A v tiráži časopisu mimo jiné: Časopis Rebrík vydáva eRko – HKSD, sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2, IČO 00605093. Predseda: Juraj Králik, šéfredaktorka: Katarína Jantáková, sadzba: Ružový sloník, jazyková úprava: Mária Pisárčiková. Vychádza s cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Trnave, č. 4818/94. Nihil obstat – Martin Jarábek. Redakčná rada: Jana Osvaldíková, Katarína Minichová, Brigita Janovičová, Katarína Jantáková, Martin Jarábek, Terézia Bučková. Cena: 1,50 €. Časopis vychádza s finančnou podporou KBS, MK SR a v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže MŠVVaŠ SR.

Přiznám se, že o existenci tohoto časopisu pro menší děti jsem neměl doposud povědomí. Katolické periodika na Slovensku jsou pro mne zatím neprobádanou krajinou. O to větší je mé potěšení z takovéhoto setkání.

Grafika REBRÍKU je naprosto skvělá. Nevím zda to je jen můj subjektivní pocit či neoddiskutovatelný fakt, ale zdá se mi, že církevně zaměřené (a tudíž nekomerční) časopisy mají grafiku moderní, přitažlivou a především nadčasovou. Stejně tak jako drtivá většina církevních staveb. Snoubí se v nich na zdánlivý paradox  – určitý konzervatismus snoubený s moderním pojetím.

Protože předpokládám, že se s REBRÍKEM na našem webu ještě setkáme, omezím se jen na stručný přehled obsahu časopisu. Hned na druhé straně je rubrika TÉMA, věnovaná pokaždé jinému oboru (cestování, povolání, hvězdy, …). Vždy s dominantním grafickým podkladem a textem přiměřeným pro předškolní a čerstvě školní děti se kterými časopis prohlíží rodiče.

Celý časopis je jasně strukturován do pravidelných rubrik – TÉMA, PÍSMENKOVÁ POLIEVKA, VESELÍ DUCHOM, ŠKOLA STONOŽKY JOŽKY, REB & RIKA & SCHOOL, RIKA V HÁDANKOVE, NECHAJTE ICH PRICHÁZAŤ, NAKUKUJEME POD POKRIEVKU, POŠTÁREŇ, DOBRÉ SPRÁVY i TŮLAVÉ TENISKY:

Kreslený seriál ke správnému časopisu pro děti prostě patří – v REBRÍKU se jmenuje ODVÁŽNI EMKURONI. Píše jej šéfredaktorka časopisu Katarína Jantáková a kreslí Marianna Čaučíková.

Pro úplnost si dovolím citovat z oficiálního webu časopisu rebrik.sk:

„Rebrík je v súčasnosti jediný slovenský katolícky časopis pre deti vo veku 6 – 10 rokov. Časopis sa zameriava na dve základné oblasti – prijatie a rozvíjanie kresťanského životného štýlu podpora čítania s porozumením.

  • Obsah umožňuje čitateľom lepšie spoznať a osvojiť si pravdy katolíckej viery a vedie ichk praktickému životu v duchu viery. Rebrík tak pomáha pri formácii a pastorácii detí v rodine, škole i vo farnosti.
  • Rozličné literárne formy časopis hravým spôsobom rozvíjajú a posilňujú čitateľské zručnosti detí. Články predpokladajú rozličnú úroveň čitateľských zručností . Sú veľmi rozmanité – uverejňujeme príspevky ako maľované čítanie a jednoduché úlohy pre predškolákov a prvákov, cez reportáže až po rozsiahlejšie úryvky z diel slovenských autorov pre deti pre ročníky. Zaujímavý interaktívny obsah pozýva deti k záujmu o čítanie, rozvíja čítanie s porozumením a dáva deťom možnosť písať a posielať do časopisu vlastné postrehy, skúsenosti a príbehy. Čítaniu s porozumením prispievajú pracovné listy Čítanie s Rebom a Rikou, ktoré uverejňujeme na internetovej stránke časopisu. Po stiahnutí a vytlačení môžu deti plniť extra úlohy. Využívajú pri tom informácie a vedomosti, ktoré získali pri čítaní daného čísla, prípadne do neho ešte nazrieť, ak si ich potrebujú doplniť či obnoviť.
  • Jednotlivci, detské spoločenstvá, triedy a celé školy sa môžu cez informácie v časopise zapojiť do kampaní vydavateľa, ktorým je eRko – HKSD.

Vypni telku, zapni seba je výzva prežiť aktívne a tvorivo jeden májový týždeň bez televízie, počítačov a mobilov spolu s priateľmi a rodinou.

Detský čin pomoci – v jesennej aktivite deti spoločne pomáhajú druhým, najčastejšie v prostredí, kde žijú.

Dobrá novina je koledovanie vo vianočnom období spojené s finančnou zbierkou pre rozvoj v Afrike – napr. vzdelávanie, voda, potraviny a ďalšie potreby.

V rodine

Časopis Rebrík vedie deti k aktívnemu prežívaniu voľného času a poskytuje rodine vhodné podnety pre spoločnú komunikáciu medzi rodičmi a deťmi na náboženské i sekulárne témy. Tým sa rozvíja a upevňuje ich vzájomný vzťah.

Interaktívny obsah, plný rozličných úloh, hádaniek a tajničiek zase vedie deti k samostatnosti. S pomocou dospelých môžu svoje odpovede posielať do redakcie poštou alebo elektronicky.

Časopis pomáha rodine počas prípravy detí na prvé sväté prijímanie. V samostatnej rubrike prináša poučný text a nadväzujúce úlohy k téme, ktorou je napr. krst, modlitba, prikázania, svätá omša, a ďalšie. Úlohy umožňujú deťom nielen prehlbovať vedomosti, ale aj rásť v láske k Bohu a ľuďom.

Na internetovej stránke časopisu sa nachádzajú aj námety na modlitbu na každý deň s názvom 3 + 2perokresby svätých, ktoré využijete najmä pre menšie deti a začínajúcich školákov.

V škole

Časopis zohľadňuje vekové špecifiká detí a učebné osnovy pre prvý stupeň ZŠ. Je preto vhodným doplnkovým učebným materiálom. Každé číslo posudzuje expertná skupina, ktorej súčasťou sú aj pedagógovia vyučujúci na 1. stupni základnej školy.

Maľované čítanie a úryvky z diel slovenských autorov vhodné na hodiny slovenského jazyka a čítania dopĺňajú životopisné informácie o autoroch. Čítanie s porozumením významne podporujú pracovné listy s názvom Čítanie s Rebom a Rikou publikované ku každému číslu a pre každý ročník samostatne na internetovej stránke časopisu.

Príspevky a reportáže s prírodovednými, vlastivednými a technickými informáciami sú vhodné pre hodiny prvouky, prírodovedy a vlastivedy. Na precvičovanie učiva, hlavne z matematiky a slovenského jazyka, slúžia obľúbené pracovné listy, ktoré sú súčasťou každého čísla.

Na hodinách náboženskej výchovy je možné využiť pracovné listy Veselí duchom venované prežívaniu liturgického roka a rubriku, ktorá sa venuje príprave detí na prvé sväté prijímanie.

Vo farnosti

Príspevky s náboženskou tematikou rozvíjajú a upevňujú vieru detí a často aj ich rodičov.

Rebrík poskytuje podnety pre prácu s deťmi vo farnosti – možno ich využiť na stretnutia animátorov s deťmi i na svätých omšiach za účasti detí.

Príprave detí na prvé sväté prijímanie je venovaná samostatná rubrika a na internetovej stránke nájdete námety na modlitbu na každý deň s názvom 3 + 2 perokresby svätých, ktoré využijete najmä pre menšie deti a začínajúcich školákov.
Články s rozvojovou a misijnou problematikou vedú deti k záujmu o iných ľudí, rozvíjajú ich sociálne cítenie a uvádzajú ich do života s celou Cirkvou.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu REBRÍK v  letech 2015-16, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu REBRÍK   – kliknutím na náhled strany:

TŘI, DVA, JEDNA. START – RAKETA LETÍ!

V prosinci byl na tomto webu publikován článek doc. Jaroslava Provazníka  PROCHÁZKA NEVÁBNOU KRAJINOU ČESKÝCH ČASOPISŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, v lednu článek Marty Žilkové DETSKÉ ČASOPISY NA SLOVENSKU, v únoru článek Kristýny Plíhalové ČTYŘLÍSTEK: TAK TROCHU ZVĚTRALÁ KVALITA a dnes přinášíme další článek, který byl psán pro časopis TVOŘIVÁ DRAMATIKA.

Kristina Procházková, spolupracovnice TVOŘIVÉ DRAMATIKY psala o časopise „pro děti chytrých rodičů“ –  TŘI, DVA, JEDNA. START – RAKETA LETÍ! S jejím svolením publikujeme na www.detske-casopisy.cz článek v plném znění.

Raketa, „časopis pro děti chytrých rodičů“, odstartovala do literárního vesmíru v prosinci roku 2014 díky nápadu Joachima Dvořáka, majitele nakladatelství Labyrint, a nadšení (a intenzivní práci) výtvarnice Johany Švejdíkové a produkční Radany Litošové.

Časopis vznikl pod patronátem stejnojmenné edice knih pro děti, která již přes deset let objevuje zajímavé zahraniční autory i domácí talenty.

Od prvního čísla uběhly dva roky, čísel již vyšlo osm a šéfredaktorky si kolem sebe vytvořily pestrý kolektiv spolupracovníků, především mladých výtvarníků, kteří časopisu vtiskli originální rukopis a styl.

Časopisů pro děti různých věkových kategorií sice v současné době vychází celá řada (časopisy s mnohaletou tradicí: Sluníčko, Mateřídouška, ABC, Čtyřlístek, novější Předškolák, Báječná školka, Dráček apod.), jejich úroveň je ale značně kolísavá, zejména v grafickém a výtvarném provedení.

Johana Švejdíková a Radana Litošová se chopily příležitosti a mezeru na trhu vyplnily tematickým čtvrtletníkem, který dokazuje, že dětský časopis může vypadat trochu jinak a nemusí být plný „roztomile“ okatých pajduláčků a zvířátek.

Podobně jako divadelně-hudební skupina Kašpárek v rohlíku před časem vsadila na „babypunk“ a malí posluchači si s nadšením prozpěvují texty v podání Gipsyho, Davida Kollera nebo třeba Lenky Dusilové, i Raketa chce být obsahově i výtvarně nápaditější a progresivnější. Cílem autorek je časopis s původním obsahem, hravý i naučný, bohatě ilustrovaný.

Raketa je určena dětem od pěti do deseti let a podle tohoto poměrně velkého věkového rozpětí autorky také citlivě kombinují jednotlivé rubriky. Hravé úkoly, křížovky a tajenky střídají prozaické texty a naučná čtení. Samozřejmě nesmí chybět komiks, žánr oblíbený jak u předškoláků, tak u starších dětí (i dospělých). V Raketě jsou hned tři, výtvarně velmi odlišné, všechny pojaté s humorem a nadsázkou. Úvodní jednostránkový Raketa a Marmel v provedení Johany Švejdíkové představuje nové téma, a to pak dále svým osobitým způsobem rozvíjejí Nikkarin a jeho podnikaví sourozenci Rocky a Terka a bláznivě rozevlátý Doktor Racek Milady Rezkové a Lukáše Urbánka (v Labyrintu vyšel i knižně).

K dalším stálým rubrikám patří Náš kapitán, minirozhovor s malým čtenářem (dětské kapitány jen jednou vystřídal dospělý, ve vesmírném čísle na otázky odpovídal astrofyzik Jiří Grygar). Dále oblíbená a v časopisech pro děti častá rubrika Najdi deset rozdílů má v Raketě netradiční a o to zábavnější fotografickou podobu. V podání Milady Fišerové ve spolupráci s Johanou Švejdíkovou někdy skoro surreálnou.

Čtenáře mohou inspirovat rubriky Tip Rakety na výlet, který připravují Joa & Mia neboli Joachim Dvořák a jeho malá dcera, a Vaříme s Raketou, hravé recepty od různých kuchařek.

Každé číslo čtenářům přináší nové téma (dosud vyšlo Ledové číslo, Brouci a spol., Náladové číslo, Pod hladinou, Vesmír, Mláďata, Létání, Jídlo). Kromě legrace a zábavy se autorky nebojí ani náročnějších témat, jako třeba ekologie (Chráníme planetu v Ledovém čísle, Ulov EKOpadoucha! nebo Útěk do biofarmy v nejnovějším čísle), sexuální výchova (Jak jsem přišel na svět? v čísle Mláďata) nebo třeba nálady a emoce (Náladové číslo).

Jako dobrá volba se ukázalo čtvrtletní časování, čtyři čísla do roka nezahltí domácnost ani nezruinují peněženky „chytrých rodičů“, také není přehnaně ambiciózní a na obsahu je znát, že autorky mají dostatek času na důkladnou přípravu a prostudování jednotlivých témat.

Na Raketě je pěkné, že věnuje pozornost i takovým detailům, jako je úvodní obsah, který má v každém čísle jinou podobu — podle aktuálního tématu. Jednou je to kopečková zmrzlina, jindy stonožka, slunce nebo třeba vrtule.

V časopisu jsou bohatě zastoupeny jak úkoly hravé a tvořivé (spojovačky, křížovky, vystřihovánky, omalovánky atd.), tak vzdělávací texty, které jsou psané poutavě, ne přehnaně didakticky a zpravidla jsou odlehčené vtipnou ilustrací. Nechybějí ani prozaické útvary (pohádky nebo povídky, často s jemným morálním podtextem). Co v této jinak pestré nabídce ale téměř chybí, je poezie. Básničky, říkadla, písničky… Krátké veršování se vždy objeví alespoň v Doktoru Rackovi, ale mohlo by ho v takto koncipovaném časopise být klidně více.

Rozmanitému obsahu odpovídá také stylově bohaté výtvarné provedení. Johana Švejdíková a Radana Litošová se obklopily autory spřízněnými s nakladatelstvím Labyrint, ale zároveň pro každé číslo objevují i nové tváře. Ke stálým spolupracovníkům patří především Aneta Františka Holasová, Nikkarin, Lukáš Urbánek a Milada Rezková. K dalším přispěvatelům patří např. Ondřej Horák a Jiří Franta, Jan Vajda (Antimultivitamin), Mařenka Urbánková, David Böhm, Jan Šrámek (Kolouch), Michaela Kukovičová a další.

Časopis se nese v duchu přátelské až rodinné atmosféry, autoři často vystupují pod přezdívkami nebo pseudonymy (Johy, Radush, Milu, Nikkarin‚ Toy Box), které vytvářejí dojem blízkosti se čtenáři. V závěru se představují podle aktuálního tématu ve stručných Medailonech. Kdo se kdy narodil a co vystudoval, se z nich čtenáři nedozví, zato kdo má rád k jídlu zmrzlinu s karamelem nebo jahodové knedlíky a kdo rád pozoruje vodu ze břehu, to ano.

Obě šéfredaktorky se neomezují jen na editorskou práci, časopis také aktivně spoluvytvářejí. Johana Švejdíková se stará o grafickou úpravu a kromě komiksu Raketa a Marmel do každého čísla připravuje i další obrazový doprovod. Radana Litošová je textová editorka a také autorka veršů Polární módní přehlídka (Ledové číslo) nebo minipříběhu Vší silou (Brouci a spol.). Obě připravují tajenky, křížovky, osmisměrky, tajné kódy a další úkolové rubriky. Jako zkušené matky jistě nemají nouzi o inspiraci, kritiku i chválu od těch nejpovolanějších.

Chvályhodným počinem Rakety je, že na rozdíl od ostatních časopisů čtenáře při čtení, luštění a vystřihování nebombarduje reklamou. (K reklamní upoutávce má blízko snad jen rubrika Co čteme, která představuje zajímavé knižní novinky, a závěrečná celostránková ukázka některé z knih raketovské edice.) Absence reklamy v praxi samozřejmě zname ná, že časopis se neobejde bez podpory mecenášů. U dětského časopisu ale pravděpodobně nehrozí, že by někdo z podporovatelů zasahoval do výběru a zpracování témat.

Raketa má bezpochyby nakročeno dobrým směrem, snad tedy oběma šéfredaktorkám jejich nadšení pro věc vydrží do budoucna, budou mít „dobrý nos“ při výběru nových spolupracovníků a podaří se jim sympatický časopis i nadále uhájit před reklamou.

Je skoro s podivem, že ačkoliv kvalitních knih pro děti vychází v posledních letech opravdu hodně (pokud čtenář ví kde hledat), časopis, který je nejen chytrý a zábavný, ale také výtvarně zdařilý, na sebe nechával tak dlouho čekat.

Raketa: časopis pro děti chytrých rodičů. Vychází 4× ročně v nakladatelství Labyrint, Praha. Cílová věková skupina 5–10 let. 48 stran. ISSN 2336–5889.