Archív kategorie: 1988

PIONÝRSKÁ STEZKA -19.ročník -1988-89

Dnes archivované číslo časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA z roku 1988 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jan Š. Veliký dík!

V tiráži archivovaného čísla se uvádí:PIONÝRSKÁ STEZKA — mě­síčník pro sport, turistiku, brannost, vyznamenaný zla­tou medailí Za socialistic­kou výchovuVydává ÚR PO SSM v Mladé frontě • Ročník XIX. • Šéfredaktor Jiří Prchal  • Zástupkyně šéfredaktora Libuše Kolá­řová • Grafická úprava Stanislava Jelínková  • Re­dakční rada: Miloslav Hav­líček, dr. Josef Kcšek, Bo­huslav Kiihnel, ing. Vác­lav Marhoul, dr. Vlasti­mil Michalička, dr. Josef Mizera, Vladimír Šejvl, dr. Štěpán Škorpil, dr. Vác­lav Tetour, dr. Pavel Tů­ma • Rozšiřuje PNS. In­formace o předplatném podá a objednávky přijímá kaž­dá administrace PNS, poš­ta, doručovatel a předpla­titelská střediska. Objed­návky do zahraničí vyři­zuje PNS — ústřední ex­pedice a dovoz tisku Pra­ha, závod 01, adminis­trace vývozu tisku, Kovpakova 26,160 00 Praha 6. Ná­vštěvní dny: středa 7.00 až 15.00 hod., pátek 7.00 až 13.00 hod. • Vychází mě­síčně, cena jednoho výtis­ku 4 Kčs • Tiskne Mír, zá­vod 1, provoz 12, Panská 8, Praha 1 • Redakce: Radlic­ká 61, 150 02 Praha 5-Smíchov. Telefon: 54 49 41-8, dálnopis 123 302 • Nevyžá­dané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí • © Mladá fronta 1988 • Re­dakční uzávěrka 4. 7. 1988 • Místo a datum vydání (podle výrobního harmono­gramu tiskárny) Praha 16. 9. 1988.“

V každém tehdejším dětském časopise byla část obsahu ideologicky zaměřena, v duchu doktríny vládnoucí strany. PIONÝRSKÁ STEZKA „byla nicméně mezi významnějšími dětskými časopisy 70.-80. let ideologicky zřejmě nejzatíženější„.

Tradiční pravidelná rubrika VŠEVĚDNA otiskovala dotazy čtenářů a odpovědi na ně:

První čtyři ročníky vycházela (PIONÝRSKÁ) STEZKA jako čtrnáctideník, později už jen jako měsíčník. Během své existence publikovala redakce na dvě stě čtenářských rozhovorů s tak rozmanitými osobnostmi jako byli Karel Gott, Jan Werich, Miloš Kopecký, Dean Reed, Antonín Panenka, Helena Fibingerová, Katarina Wittová, Bobby Orr, slupinou Elán anebo i (pozdější emigranti) Juraj Kukura a Richard Konkolski. Podobně jako „Ábíčko“ měla PIONÝRSKÁ STEZKA rovněž tematickou kartotéku (nakonec 1300 kartiček).

Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stanách str.439-440 k časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA uvádí:

„Časopis PIONÝRSKÁ STEZKA vznikl jako nástupce obnoveného a opět zrušeného JUNÁKA, vycházejícího v letech 1968-1970. PIONÝRSKÁ STEZKA sloužila jako časopisecký orgán opětného sjednocení dětských organizací pod jednotnou PO SSM. Byla koncipována jako časopis explicitně pionýrský (už první článek prvního čísla bezprostředně po zdravici předsedy Ústřední rady PO SSM měl název Společně za rudou hvězdou), určený starším dětem a zaměřený na sport a turistiku. Časopis zprvu zachovával některé rysy bývalého JUNÁKA, tiskl např. komiks s kačerem Donaldem, spolupracoval s Jaroslavem Foglarem, nic z toho však netrvalo dlouho.
Mnohá čísla v prvních ročnících uvozovala fotozpráva o oficiálním představiteli KSČ či SSM a jeho projevu o sportu či významném životním výročí. PIONÝRSKÁ STEZKA se věnovala tábornickým dovednostem, životu v přírodě, turistice, trampské hudbě a velká část obsahu patřila sportu, a to včetně návodných článků slavných domácích sportovců, jak začít či uspět v některé z disciplín. Organizovala také čtenářské soutěže. Velký prostor v časopisu byl věnován domácím celebritám, hercům a zpěvákům.

Časopis za titulní stranou uváděly zprávy z pionýrské organizace a rozhovor s některým z pionýrských či svazáckých funkcionářů, případně se zasloužilým členem Lidových milicí apod. Za těmito materiály následovaly méně ideově cílené stránky, zaměřené zejména na tábornictví a život v přírodě. Rubrika „Kartotéky“ nabízela k vystřižení a sbírání kartičky s informacemi o jednotlivých zvířatech, rostlinách atp., podobně jako je v tematičtějších blocích vydávalo ABC mladých techniků a přírodovědců.
Časopis měl pravidelné rubriky „Kronika“, „Vševědna“ (odpovědi na otázky čtenářů), „Telefonické setkání s hvězdami“, „Praktická dívka“, „Stezka táborníků“, „Redakce oznamuje“, „Klub cestovatelů“, „Šachy“, inzertní čtenářskou rubriku „Bleší trh“ aj. Titul tiskl komiksy (na zadní straně obálky od počátku až téměř do závěrečných ročníků oblíbený komiks Modrá pětka o pionýrské družině, kreslený Marko Čermákem, druhým kreslířem Rychlých šípů), beletrii, rozhovory, plakáty, rébusy, kreslené anekdoty a také dočasné rubriky či seriály jako „Malý kurs sebeobrany“, soutěž „Olympijský kruh“, „Stránka v zeleném“ (věnovaná armádě) atd.
PIONÝRSKÁ STEZKA publikovala také naučné seriály (např. „Dálky v českých očích“ o domácích cestovatelích, „Tajemné cesty vědy“, „Ze zemí našich přátel“ atd.). Věnovala se beletrii, v oblasti komiksu se dokonce pokusila o zmapování jeho historie ukázkami nejslavnějších známých seriálů. Pomocí komiksu a dalších moderních forem komunikace se také pokoušela zprostředkovávat dětským čtenářům ideologický, byť ne vždy úspěšně (např. komiksová série na motivy televizního seriálu TŘICET PŘÍPADŮ MAJORA ZEMANA byla po čtyřech dílech zastavena).
Titul publikoval i plakáty známých osobností, zejména sportovců. Oproti PIONÝRU se PIONÝRSKÁ STEZKA více zaměřovala na turistiku, byla nicméně mezi významnějšími dětskými časopisy 70.-80. let ideologicky zřejmě nejzatíženější. Mezi časopisy pro starší děti byla čtenáři také hodnocena jako nejméně oblíbená (což ovšem neznamená neoblíbená).“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA z roku 1988-89 , prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA   – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla PIONÝRSKÁ STEZKA zde >>>

ZENIT PIONIEROV – 2.ročník – 1987-88

Dnes archivovaný 2. ročník časopisu ZENIT PIONIEROV z roku 1987-88 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Honza Opqo. Veliký dík! Snad se časem podaří sehnat i zbývající čísla, aby celý ročník byl kompletní.

V tiráži časopisu je uvedeno: „DVOJTÝŽDENNÍK o vede a technike. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smená. Adresa redakcie: Leškova 5, 812 84 Bratislava. Telefón: 424 86. Šéfredaktor: RNDr. Ladislav Györffy. Zástupca šéfredaktora: RNDr. Marián Kečkéš. Redakčný kolektiv: PhDr. Ondrej Buchan, Ing. Andrea Čuperková, RNDr. Rudolf Steskál, Ing. Nataša Vámošová. Grafická úprava: Ľudovít Kováč. Sekretariát: Drahomíra Gogoláková. Tlačia Polygrafické závody, n. p.. Bratislava-Krasňany. Rozširuje Poštová novinová služba, objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače, Gottwaldovo nám. 6, 813 81 Bratislava. Cena jedného výtlačku 3 Kčs, polročné predplatné 39 Kčs, predplatné na celý rok 78 Kčs. Neobjednané príspevky redakcia nevracia.

Pokračují rubriky z prvního ročníku časopisu, např. Meno, miesto, zviera, vec, došlo však k úpravě rubriky. Bylo změněno grafické zpracování, ale hlavně již tato rubrika není dvoustránková, ale je zpracována na jedné straně.

Pokračuje čtyřstránkové Album zaměřené na různé oblasti, např. Safari na dlani, Vesmírna galéria.

Se základy programování seznamuje zájemce seriál Kamarát Karel, ve své době jeden z prvních programů určený k výuce programování.

Z prvního ročníku pokračuje i seriál Jednoduchá stavebnica, který názorně vysvětluje funkci základních elektronických součástek.

Velice oblíbená byla rubrika Program pre počítač, kde byly uváděny programy pro osmibitové počítače (PMD 85, Didaktik Alfa), které byly k sehnání i u nás. Vždy zde byl uvedený výpis programu a zájemci si tak mohli jednoduchým způsobem vytvářet programy v jazyce BASIC.

Pokračují komixové příhody oddílu Zenit, na které vždy navazují dvě další strany s tématy, které byly náplní příhody. Tyto strany byly zpracovány formou vystřihávacích karet, ty bylo možné ukládat do šanonu a vytvořit si tak přehlednou encyklopedii s různými tématy.

Na poslední straně nalezneme komix Tuláci minulosti, od čísla 13 pak Reťaz života.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ZENIT PIONIEROV v letech 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ZENIT PIONIEROV – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

ČTYŘLÍSTEK – 20.ročník – 1988 – zbývající čísla

Dnes archivované číslo časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1988 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jarda Pl. Veliký dík!

Komiksový časopis ČTYŘLÍSTEK vydávalo nakladatelství PANORAMA. Odpovědným redaktorem byl Jiří Čehovský. Rozsah časopisu byl 36 stran. Dnes archivované číslo vyšlo v nákladu 220 000 výtisků! Časopis ČTYŘLÍSTEK stál 7 Kčs a nedal se předplatit, dal se pouze koupit ve stáncích PNS či papírnictvích.

Protože jsem o 20.ročníku ČTYŘLÍSTU psal před cca dvěma týdny, omezím se na pouhé doplnění chybějících čísel tak, aby byl i tento ročník úplný.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1988, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK zde >>>

 

8 čísel časopisu – OHNÍK – 40.ročník – 1987-88

Dnešnými 8 číslami časopisu OHNÍK otvárame jeho 40.ročník vychádzajúci v rokoch 1978-79.

V tiráži tohto ročníka sa uvádza: OHNÍK — časopis mladších pionierov. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena. Šéfredaktorka: Gabriela Rothmayerová. Tlačia Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasňany. 

Počas školského roku vyjde 24 čísel. Cena jedného výtlačku je 1 Kčs

V časopise ELEKTRÓN pri príležitosti 30.výročia vzniku vydavateľstva SMENA predstavujú jeho produkciu a OHNÍK charakterizujú ako:

Pre štvrtákov a piatakov — OHNÍK

ČASOPIS pre deti od 9 ro­kov. Jeho čitateľmi sú teda žiaci štvrtých a piatych tried. Vychádza dvakrát mesačne okrem prázdnin.

Svojich čitateľov vychová­va v duchu vedeckého sveto­vého názoru, vedie ich k socialistickému vlastenec­tvu, k socialistickému prole­társkemu internacionalizmu, úprimnému vzťahu k robot­níckej triede, komunistickej strane Československa, So­vietskemu zväzu a ďalším krajinám socialistického spo­ločenstva. Pestuje v nich pria­teľské vzťahy ku všetkým deťom sveta. Medzi čitateľmi živým a zaujímavým obsahom prebúdza záujem o učebnú látku, zrozumiteľne a pútavo informuje o dôležitých uda­lostiach nášho života. Píše o najlepších pionieroch a ich práci. Upozorňuje na neustály rozvoj vedy a techniky priná­šaním vedeckých a technic­kých novostí z celého sveta.

Význačné miesto v Ohníku majú rozprávky, poviedky a básne. Po niekoľkých ro­koch vychádzania sa k nim pridružili aj novinárske žánre, a to reportáže, cestopisy, črty a podobne. Spestrujú profil časopisu a sú prostriedkom priamej reakcie na každoden­ný život. Reportáže sa zame­riavajú tak, aby deti nielen pobavili, ale zároveň aj zoznámili s každodenným ži­votom, kultúrou a technický­mi novosťami u nás i v zahra­ničí.

Uverejňovaním pestrých námetov pre pioniersku čin­nosť v rubrike „Radíme pio­nierskym družinám“ zvyšuje Ohník záujem detí o prácu v Pionierskej organizácii.

Okrem toho časopis propa­guje verejno-prospešné prá­ce; poukazuje na veľký význam zberu železného šrotu a staré­ho papiera, výsadbu parkov, skrášľovanie miest a dedín a pod. Teda vedie deti k poz­natku, že raz práca ich rúk bude slúžiť k zveľaďovaniu nášho socialistického štátu.

Prebaly jednotlivých čísel ilustrovali rôzni autori. Bola to vlastne upútavka na rozprávku, poviedku, glosu, alebo tematický okruh básni publikovaných v danom čísle.

  • č.9 – Koloman Leššo
  • č.10 – Martin Kellebenger
  • č.11 – Pavol Rehák
  • č.12 – Ľuba Končeková – Veselá
  • č.15 – Daniela Ondrejičková
  • č.16 – Jaroslava Kolačková
  • č.17 – Oľga Bajusová
  • č.20 – Ľubomír Mika

Tretia strana a jej rubrika DNES, obsahovala rozhovory so známymi osobnosťami, hercami, športovcami, odborníkmi a špecialistami. Námet, prípadne otázky zasielali žiaci základných škôl.

Celým ročníkom nás sprevádza vedecko-fantastický seriál knihy Jozefa Žarnaya – ČASOLET. Hlavní hrdinovia v boji o záchranu ihriska dostanú nečakaného spojenca z iného storočia. S ČASOLETOM sa dostanú do minulosti, kde zažívajú napínavé dobrodružstvá.

Posledná strana bola venovaná komiksovému seriálu G. Rothmayerovej  – MY VRABČATÁ, písaného na základe rovnomennej knihy bulharského spisovateľa J. Radičkova a ilustrovaného B. Plocháňovou.

Okrem neho sa v tomto ročníku objavoval tiež seriál Oľgy Keltošovej – KATA A BETA, kreslený Petrom Stankovičom.

Spodnú polovicu 10 strany tvoril vystrihovací ALBUM ZBERATEĽOV, kvôli ktorému bohužiaľ nie sú dnes publikované čísla  9, 10, 11, 12 a 20 kompletné. Snáď sa nájde niekto, kto časom uvedené stránky doplní.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍK z let 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu OHNÍK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu OHNÍK zde >>>