Category Archives: 1987

8 čísel časopisu – OHNÍK – 40.ročník – 1987-88

Dnešnými 8 číslami časopisu OHNÍK otvárame jeho 40.ročník vychádzajúci v rokoch 1978-79.

V tiráži tohto ročníka sa uvádza: OHNÍK — časopis mladších pionierov. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena. Šéfredaktorka: Gabriela Rothmayerová. Tlačia Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasňany. 

Počas školského roku vyjde 24 čísel. Cena jedného výtlačku je 1 Kčs

V časopise ELEKTRÓN pri príležitosti 30.výročia vzniku vydavateľstva SMENA predstavujú jeho produkciu a OHNÍK charakterizujú ako:

Pre štvrtákov a piatakov — OHNÍK

ČASOPIS pre deti od 9 ro­kov. Jeho čitateľmi sú teda žiaci štvrtých a piatych tried. Vychádza dvakrát mesačne okrem prázdnin.

Svojich čitateľov vychová­va v duchu vedeckého sveto­vého názoru, vedie ich k socialistickému vlastenec­tvu, k socialistickému prole­társkemu internacionalizmu, úprimnému vzťahu k robot­níckej triede, komunistickej strane Československa, So­vietskemu zväzu a ďalším krajinám socialistického spo­ločenstva. Pestuje v nich pria­teľské vzťahy ku všetkým deťom sveta. Medzi čitateľmi živým a zaujímavým obsahom prebúdza záujem o učebnú látku, zrozumiteľne a pútavo informuje o dôležitých uda­lostiach nášho života. Píše o najlepších pionieroch a ich práci. Upozorňuje na neustály rozvoj vedy a techniky priná­šaním vedeckých a technic­kých novostí z celého sveta.

Význačné miesto v Ohníku majú rozprávky, poviedky a básne. Po niekoľkých ro­koch vychádzania sa k nim pridružili aj novinárske žánre, a to reportáže, cestopisy, črty a podobne. Spestrujú profil časopisu a sú prostriedkom priamej reakcie na každoden­ný život. Reportáže sa zame­riavajú tak, aby deti nielen pobavili, ale zároveň aj zoznámili s každodenným ži­votom, kultúrou a technický­mi novosťami u nás i v zahra­ničí.

Uverejňovaním pestrých námetov pre pioniersku čin­nosť v rubrike „Radíme pio­nierskym družinám“ zvyšuje Ohník záujem detí o prácu v Pionierskej organizácii.

Okrem toho časopis propa­guje verejno-prospešné prá­ce; poukazuje na veľký význam zberu železného šrotu a staré­ho papiera, výsadbu parkov, skrášľovanie miest a dedín a pod. Teda vedie deti k poz­natku, že raz práca ich rúk bude slúžiť k zveľaďovaniu nášho socialistického štátu.

Prebaly jednotlivých čísel ilustrovali rôzni autori. Bola to vlastne upútavka na rozprávku, poviedku, glosu, alebo tematický okruh básni publikovaných v danom čísle.

  • č.9 – Koloman Leššo
  • č.10 – Martin Kellebenger
  • č.11 – Pavol Rehák
  • č.12 – Ľuba Končeková – Veselá
  • č.15 – Daniela Ondrejičková
  • č.16 – Jaroslava Kolačková
  • č.17 – Oľga Bajusová
  • č.20 – Ľubomír Mika

Tretia strana a jej rubrika DNES, obsahovala rozhovory so známymi osobnosťami, hercami, športovcami, odborníkmi a špecialistami. Námet, prípadne otázky zasielali žiaci základných škôl.

Celým ročníkom nás sprevádza vedecko-fantastický seriál knihy Jozefa Žarnaya – ČASOLET. Hlavní hrdinovia v boji o záchranu ihriska dostanú nečakaného spojenca z iného storočia. S ČASOLETOM sa dostanú do minulosti, kde zažívajú napínavé dobrodružstvá.

Posledná strana bola venovaná komiksovému seriálu G. Rothmayerovej  – MY VRABČATÁ, písaného na základe rovnomennej knihy bulharského spisovateľa J. Radičkova a ilustrovaného B. Plocháňovou.

Okrem neho sa v tomto ročníku objavoval tiež seriál Oľgy Keltošovej – KATA A BETA, kreslený Petrom Stankovičom.

Spodnú polovicu 10 strany tvoril vystrihovací ALBUM ZBERATEĽOV, kvôli ktorému bohužiaľ nie sú dnes publikované čísla  9, 10, 11, 12 a 20 kompletné. Snáď sa nájde niekto, kto časom uvedené stránky doplní.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍK z let 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu OHNÍK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu OHNÍK zde >>>