Archív kategorie: 1987

ZENIT PIONIEROV – 2.ročník – 1987-88

Dnes archivovaný 2. ročník časopisu ZENIT PIONIEROV z roku 1987-88 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Honza Opqo. Veliký dík! Snad se časem podaří sehnat i zbývající čísla, aby celý ročník byl kompletní.

V tiráži časopisu je uvedeno: „DVOJTÝŽDENNÍK o vede a technike. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smená. Adresa redakcie: Leškova 5, 812 84 Bratislava. Telefón: 424 86. Šéfredaktor: RNDr. Ladislav Györffy. Zástupca šéfredaktora: RNDr. Marián Kečkéš. Redakčný kolektiv: PhDr. Ondrej Buchan, Ing. Andrea Čuperková, RNDr. Rudolf Steskál, Ing. Nataša Vámošová. Grafická úprava: Ľudovít Kováč. Sekretariát: Drahomíra Gogoláková. Tlačia Polygrafické závody, n. p.. Bratislava-Krasňany. Rozširuje Poštová novinová služba, objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače, Gottwaldovo nám. 6, 813 81 Bratislava. Cena jedného výtlačku 3 Kčs, polročné predplatné 39 Kčs, predplatné na celý rok 78 Kčs. Neobjednané príspevky redakcia nevracia.

Pokračují rubriky z prvního ročníku časopisu, např. Meno, miesto, zviera, vec, došlo však k úpravě rubriky. Bylo změněno grafické zpracování, ale hlavně již tato rubrika není dvoustránková, ale je zpracována na jedné straně.

Pokračuje čtyřstránkové Album zaměřené na různé oblasti, např. Safari na dlani, Vesmírna galéria.

Se základy programování seznamuje zájemce seriál Kamarát Karel, ve své době jeden z prvních programů určený k výuce programování.

Z prvního ročníku pokračuje i seriál Jednoduchá stavebnica, který názorně vysvětluje funkci základních elektronických součástek.

Velice oblíbená byla rubrika Program pre počítač, kde byly uváděny programy pro osmibitové počítače (PMD 85, Didaktik Alfa), které byly k sehnání i u nás. Vždy zde byl uvedený výpis programu a zájemci si tak mohli jednoduchým způsobem vytvářet programy v jazyce BASIC.

Pokračují komixové příhody oddílu Zenit, na které vždy navazují dvě další strany s tématy, které byly náplní příhody. Tyto strany byly zpracovány formou vystřihávacích karet, ty bylo možné ukládat do šanonu a vytvořit si tak přehlednou encyklopedii s různými tématy.

Na poslední straně nalezneme komix Tuláci minulosti, od čísla 13 pak Reťaz života.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ZENIT PIONIEROV v letech 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ZENIT PIONIEROV – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

8 čísel časopisu – OHNÍK – 40.ročník – 1987-88

Dnešnými 8 číslami časopisu OHNÍK otvárame jeho 40.ročník vychádzajúci v rokoch 1978-79.

V tiráži tohto ročníka sa uvádza: OHNÍK — časopis mladších pionierov. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena. Šéfredaktorka: Gabriela Rothmayerová. Tlačia Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasňany. 

Počas školského roku vyjde 24 čísel. Cena jedného výtlačku je 1 Kčs

V časopise ELEKTRÓN pri príležitosti 30.výročia vzniku vydavateľstva SMENA predstavujú jeho produkciu a OHNÍK charakterizujú ako:

Pre štvrtákov a piatakov — OHNÍK

ČASOPIS pre deti od 9 ro­kov. Jeho čitateľmi sú teda žiaci štvrtých a piatych tried. Vychádza dvakrát mesačne okrem prázdnin.

Svojich čitateľov vychová­va v duchu vedeckého sveto­vého názoru, vedie ich k socialistickému vlastenec­tvu, k socialistickému prole­társkemu internacionalizmu, úprimnému vzťahu k robot­níckej triede, komunistickej strane Československa, So­vietskemu zväzu a ďalším krajinám socialistického spo­ločenstva. Pestuje v nich pria­teľské vzťahy ku všetkým deťom sveta. Medzi čitateľmi živým a zaujímavým obsahom prebúdza záujem o učebnú látku, zrozumiteľne a pútavo informuje o dôležitých uda­lostiach nášho života. Píše o najlepších pionieroch a ich práci. Upozorňuje na neustály rozvoj vedy a techniky priná­šaním vedeckých a technic­kých novostí z celého sveta.

Význačné miesto v Ohníku majú rozprávky, poviedky a básne. Po niekoľkých ro­koch vychádzania sa k nim pridružili aj novinárske žánre, a to reportáže, cestopisy, črty a podobne. Spestrujú profil časopisu a sú prostriedkom priamej reakcie na každoden­ný život. Reportáže sa zame­riavajú tak, aby deti nielen pobavili, ale zároveň aj zoznámili s každodenným ži­votom, kultúrou a technický­mi novosťami u nás i v zahra­ničí.

Uverejňovaním pestrých námetov pre pioniersku čin­nosť v rubrike „Radíme pio­nierskym družinám“ zvyšuje Ohník záujem detí o prácu v Pionierskej organizácii.

Okrem toho časopis propa­guje verejno-prospešné prá­ce; poukazuje na veľký význam zberu železného šrotu a staré­ho papiera, výsadbu parkov, skrášľovanie miest a dedín a pod. Teda vedie deti k poz­natku, že raz práca ich rúk bude slúžiť k zveľaďovaniu nášho socialistického štátu.

Prebaly jednotlivých čísel ilustrovali rôzni autori. Bola to vlastne upútavka na rozprávku, poviedku, glosu, alebo tematický okruh básni publikovaných v danom čísle.

 • č.9 – Koloman Leššo
 • č.10 – Martin Kellebenger
 • č.11 – Pavol Rehák
 • č.12 – Ľuba Končeková – Veselá
 • č.15 – Daniela Ondrejičková
 • č.16 – Jaroslava Kolačková
 • č.17 – Oľga Bajusová
 • č.20 – Ľubomír Mika

Tretia strana a jej rubrika DNES, obsahovala rozhovory so známymi osobnosťami, hercami, športovcami, odborníkmi a špecialistami. Námet, prípadne otázky zasielali žiaci základných škôl.

Celým ročníkom nás sprevádza vedecko-fantastický seriál knihy Jozefa Žarnaya – ČASOLET. Hlavní hrdinovia v boji o záchranu ihriska dostanú nečakaného spojenca z iného storočia. S ČASOLETOM sa dostanú do minulosti, kde zažívajú napínavé dobrodružstvá.

Posledná strana bola venovaná komiksovému seriálu G. Rothmayerovej  – MY VRABČATÁ, písaného na základe rovnomennej knihy bulharského spisovateľa J. Radičkova a ilustrovaného B. Plocháňovou.

Okrem neho sa v tomto ročníku objavoval tiež seriál Oľgy Keltošovej – KATA A BETA, kreslený Petrom Stankovičom.

Spodnú polovicu 10 strany tvoril vystrihovací ALBUM ZBERATEĽOV, kvôli ktorému bohužiaľ nie sú dnes publikované čísla  9, 10, 11, 12 a 20 kompletné. Snáď sa nájde niekto, kto časom uvedené stránky doplní.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍK z let 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu OHNÍK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu OHNÍK zde >>>

PIONÝR – 35.ročník -1987-88

Dnes archivované číslo časopisu PIONÝR z roku 1988 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Ch. Veliký dík!

V tiráži časopise můžeme číst: PIONÝR zábavný měsíčník pro mládež. Vydává Česká ústřední rada PO SSM v Mladé frontě. Šéfredaktor Vladimír Klevis. Zástupce šéfredaktora Jiří Stegbauer. Redakce Viktorie Košnarová, Rostislav Křivánek, Marcela Titzlová. Sekretariát Jarmila Váchová. Grafická úprava Václav Rytina. Redakční rada: Adolf Born, Zdeněk Bouček, zasl. umělec Ota Hofman, Magdalena Huleová, Otakar Chaloupka, Vratislav Kubálek, Jan A. Pacák, Petr Slovák.“

Článečků s archivy již digitalizovaných čísel časopisu PIONÝR (včetně těch z dob jeho přejmenování na VĚTRNÍK či FILIP) bylo na tomto webu publikováno kolem sedmdesáti, takže vše podstatné o tomto časopiseckém titulu zde již je.

Dnes ale přinášíme zatím jediné číslo 35. ročníku (1987-88). Dvanácté číslo je posledním číslem tohoto ročníku. Je tištěno na první pohled rozeznatelném čtvercového formátu – vychází takto již jedenáctým rokem (od 24. ročníku).

Jedna ze zajímavých inovátorských rubrik se jmenuje PIONÝRSKÁ MANŽELSTVÍ (v tomto čísle manželé Drbohlavovi). Píše se rok 1988 a tak očekávaného ideologického balastu je článek NIKDY NEJSME TROSEČNÍCI (vyjma deseti odvozenin slova „pionýr“)  prost. Jeho nadčasové pojetí patří jednoznačně k tomu lepšímu, co bylo v PIONÝRU publikováno.

Na časopise PIONÝR bylo pozitivní, že ze všech svých souputníků určených stejné cílové skupině čtenářů (ABC, PIONÝRSKÁ STEZKA, …), pravidelně publikoval poesii přístupnou dané věkové skupině. Navíc byly verše vždy velmi vkusně zasazeny do fotografie, které měla sama o sobě vypovídající hodnotu. Pokud si někdo ze spolupracovníků tohoto webu dá někdy tu práci a udělá z takovýchto básniček samostatný soubor (podobně jako je tomu u některých komiksů či čtení na pokračování), budu první, kdo si jej barevně vytiskne : -) Při pátrání po autoru básničky PAST NA PRINCE  jsem od tehdejšího zástupce šéfredaktora Jiřího Stegbauera (*1949) vyzvěděl, že „… Ty veršíky k fotu nejspíš napsal redaktor Rostislav Křivánek …“ Fotografii pořídil Otto Dlabola (*1944).

Název rubriky PIONÝRSKÁ KLUBOVNA trochu evokuje výrazně slavnější foglarovskou rubriku BOBŘÍ HRÁZ (tak nazývali svoji klubovnu románoví HOŠI OD BOBŘÍ ŘEKY)  z předválečného MLADÉHO HLASATELE. Zde ovšem nutně okořeněno „falešným socialistickým optimismem“.

Pravidelná rubrika textaře a básníka Pavla Vrby (*1938 +2011) SUPRAPHONSKÁ ŠKOLA GRAMODESKOVÁ přináší i po letech vhled do popmusic produkce jednoho ze dvou tehdejších českých hudebních vydavatelů.

Komiks, který měl v časopise PIONÝR své místo (jedny z nejlepších komiksů zde byly otisknuty v jeho „zlatém období“ cca 1967-1972). Rubrika KDO SE SMĚJE NA POSLEDNÍ STRÁNCE zabředávala do komiksu jen okrajově.

V kontextu prestižního obsazení redakční rady i samotné redakce „pionýrského“ časopisu, stojí za pozornost pro vnímání širších souvislostí doby slova tehdejší zástupce šéfredaktora Jiřího Stegbauera, který po cca čtvrtstoletí vzpomínal:

„…. Opojen Foglarem jsem si vždy přál být redaktorem dětského časopisu, a to již jako žák základní školy.  …

…. Je to dětský svět, který má svá pravidla. Doba ty možnosti limituje, rozvíjí, nebo jim dává větší šanci. I my jsme na tom byli podobně…

… Pionýr, jako součást Československého svazu mládeže, naprosto sloužil komunistické ideologii. Děti vedl stádním způsobem k totalitně limitovanému jednání, myšlení. Již jsem to naznačil. My jsme byli svým způsobem odkojeni i Foglarovými předválečnými a krátce poválečnými časopisy Mladý hlasatel, Junák, Vpřed, ač jsme se narodili v době, kdy už nevycházely a mocensky byly tabuizovány. S nadšením jsme je hledali po sklepích, půdách, pátrali u pamětníků, ve sběrnách starého papíru…

….Osobně jsem byl vychováván v rodině, kdy se v mých dětských letech například poslouchala Svobodná Evropa. Z rodiny jsme věděli, že se o tom nesmí hovořit. Lze říci, že se nám dostávalo poměrně hodně informací, které byly kritické vůči totalitnímu systému. Pomohly mi nahlížet na systém, v němž jsem žil, byť nám byl malován od dětství socialistický optimismus, jenž byl falešný. Dítě tomu spíše podlehne. Rodina měla vliv, že jsem se na to mohl dívat kritičtěji a s odstupem. Bylo by však iluzorní si myslet, že by se mě to socialistické vymývání mozků nedotklo. Samozřejmě, že jsme jistému optimismu podléhali, a to vlivem školy i vlivem celé dobové propagandy….

… Sám jsem patřil do skupiny úspěšných žáků základní školy. V roce 1958, když mně bylo devět let, mě silně ovlivnila četba knih komunistickým režimem zakázaného autora Jaroslava Foglara. Je nutné připomenout, že dílo Jaroslava Foglara bylo počátkem padesátých let odstraněno ze všech veřejných knihoven včetně školních, a proto kolovalo jen mezi lidmi. Možná o to víc se četlo. Půjčil jsem si od kamaráda první foglarovku a ta mě ovlivnila na celý život. Mohu to říci s jistým úsměvem. Zachránila mi dětství. ..

… v roce 1987 jsem odcházel z časopisu Květy na vlastní žádost. Došlo k mé vnitřní konfrontaci, neztotožnění se s režimem a za těchto okolností jsem se rozhodl odejít. …. V té době jsem se s tím svěřil známému dětskému spisovateli Svatopluku Hrnčířovi, jenž dělal v dětských časopisech. On mi řekl, abych neutíkal, že se tam uvolnilo místo v jednom dětském časopisu. Zlákalo mě to, řekl jsem si, že opětovně půjdu mezi děti, tam že bych mohl něco pozitivního prosadit. Bylo to však iluzorní. Opětovně jsem naletěl své iluzornosti, také i psychickému rozkolísání, které bylo dáno i mou osobní nespokojeností, jež byla spojena s dobou. Šel jsem to zkusit. Nastoupil jsem do dětského časopisu, který vydávala Mladá fronta, ale ten jsem po roku a půl musel opustit, jelikož jsem tam kritizoval mimo jiné honorářové podvody, jichž se opakovaně dopouštěl šéfredaktor časopisu ve spolupráci se svou sekretářkou…..  >>>

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝR v letech 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PIONÝR – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.  V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PIONÝR zde >>>

ČTYŘLÍSTEK – 19. ročník – 1987

Dnes archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1987 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval satok. Konkrétně se jedná o čísla 143 – 151. Veliký dík!

O časopisu Čtyřlístek již toho bylo hodně napsáno, velké množství informací nalezneš i na těchto stránkách. Co říci k dnes archivovaným číslům. I když časopis vycházel v nákladu 170 000 výtisků a jeho cena byla 7 Kčs (v té době poměrně vysoká částka, za stejnou cenu se dala koupit dvě čísla časopisu ABC a ještě koruna zůstala!), bylo velice obtížné jej sehnat. Jak již bylo uvedeno, nedal se předplatit a byli jste tak odkázáni na nákup ve stáncích PNS či papírnictvích, kde byl velice rychle vyprodán.

Celkem v roce 1987 vyšlo 9 čísel:

 • 143. Zelená je tráva
 • 144. Velké čarování
 • 145. Bílá past
 • 146. Rytíř
 • 147. Cesta do neznáma
 • 148. Přízrak v domě
 • 149. Kraslík se neztratí
 • 150. Dort
 • 151. Černý den

V tiráži časopisu s číslem 143 nalezneme: „Obálku navrhla Soňa Valoušková. Kresba Jaroslav Němeček. Vydalo nakladatelství Panorama v Praze 1987. Knihovnička Čtyřlístek, seš. 143. Odpovědný redaktor Jiří Čehovský. Výtvarná redaktorka Vendula Typoltová. Grafická úprava Josef Paukert. 1. vydání. Náklad 170000 výtisků. Tisk Severografia, Červený Kostelec. Cena 7,-

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1987, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK – kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla ČTYŘLÍSTKU zde >>>