Archív kategorie: 1980

MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS z časopisu KVĚTY (1970-89)

Dnes archivovaný komiks z časopisu KVĚTY z let 1970-89 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dušan O. Veliký dík!

Obrázkový týdeník KVĚTY začal sice vycházet v roce 1951, ale hlásí se k „zábavníku“ který od roku 1834 vydával Josef Kajetán Tyl. KVĚTY měly přestávky ve vycházení v letech 1847-1865, 1872-1879 a 1915-1951. Zdá se tedy, že to je zřejmě nejdéle doposud vycházející časopis :-)

Vladimír Mikiska ve své Bakalářské práci TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST (2007) uvádí: „Od roku 1951 začalo týdeník KVĚTY vydávat vydavatelství Rudé právo. Časopis, který byl určen pro celou rodinu, byl především nástrojem komunistické propagandy. Byl důkladně cenzurován a přinášel informace a zajímavosti z celého tehdejšího socialistického tábora. Uveřejňoval i budovatelskou prózu a poezii.  Normalizační Květy monitorovaly veškeré politické, kulturní a sportovní děv Československu. Vycházely ve vysokém nákladu, byly na kvalitním papíře, tiskly se v barvě, a nesly znaky moderního časopisu. Pro většinu rodin se staly velmi oblíbeným časopisem – snad i proto, že na silně cenzurovaném trhu jiná lepší alternativa nebyla. Komunistický režim bravurně využil značky Květů k tomu, aby jej změnil ve svůj propagandistický oslavný titul. Na některých stránkách se sice čtenář mohl dovědět o nově chystaném filmu či představení, ale převládaly informace o sovětských úspěších, plnění pětiletek či oslavčlánky o straně a vládě.“

 

KVĚTY, jako časopis, který se snažil oslovit celou rodinu (podtitul TÝDENÍK PRO CELOU RODINU), měly pochopitelně i dětskou rubriku – KVÍTEK. V rámci této rubriky vycházel i kreslený seriál MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS. V originále se švédský komiks jmenuje „Lille Rikard och hans katt“, německy „Peter und sein Kätzchen“. Autorem příběhu je švédský kreslíř Run Andréasson, který jej mezi lety 1951–1972 kreslil pro časopis Aftonbladet. Líčí příhody malého chlapce jménem Martin a jeho přítele kocoura Kolumba. V Československu vycházel komiks na pokračování v časopise KVĚTY v letech 1970–1980 (od čísla 49/1970 od čísla 41/1980), některé části vyšly opětovně v letech 1982–1989 (na straně 55). Celkem zde bylo vydáno 514 částí.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KVĚTY z let 1970-89, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný komiks z časopisu KVĚTY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

ATOM – 12.ročník – 1980

Dnes archivované číslo časopisu ATOM – ARMÁDNÍ TECHNICKÝ OBRÁZKOVÝ MĚSÍČNÍK z roku 1980 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pl. Veliký dík!

Ve srovnání s ostatními časopisy pro děti a mládež, které jsou na tomto webu archivovány se může zdát, že tento titul je úplně mimo – především cílovou skupinou. Vzhledem k tomu, že vojenskou základní službu nastupovali i osmnáctiletí mladí mužové, kteří do kategorie „mládež“ zcela jistě spadají i vzhledem tomu, že tento časopis byl poviným čtivem i na tehdejších středních vojenských školách, je ATOM nezbytný pro dotvoření mozaiky časopisů, které na středoškoláky působily. Ať se nám to líbí či ne, každý společenský režim generuje i časopisy, které pacifisté moc rádi nemají. Zabalují je do hávu techniky, vědeckého pokroku, obrany vládnoucí ideologie, romantismu atd. Časopis ATOM patří mezi ně.

Z tiráže časopisu lze vyčíst, že 12.ročník ATOMU je vlastně 22.ročníkem přejmenovaného časopisu VOJENSKÁ TECHNIKA. Časopis ATOM – ARMÁDNÍ TECHNICKÝ OBRÁZKOVÝ MĚSÍČNÍK vydávalo ministerstvo národní obrany ve Vydavatelství MAGNET, n. p. Vycházel měsíčně. Cena 2.— Kčs. Šéfredaktorem byl Josef Mladějovský, odbornými redaktory ing. Josef Kvasnica, ing. Petr Baráček, ing. František Augusta, fotoreportérem Milan Knaibl a výtvarnou redaktorkou Jiřina Kubíková.

Technická témata (např. LASEROVÝ DÁLKOMĚR LP či ZÁPADONĚMECKÉ MINOVÉ HLEDAČKY) byly doplňovány „varovnými“ články typu CHLUBNÉ PLÍCE:

„Tak např. v prosinci 1978 se u jednoho vojenského obvodového soudu odpovídal za trestný čin ohrožení státního tajemství zvláštní důležitosti poddůstojník – absolvent VKVŠ. V průběhu vojenské základní služby byl pověřen praci na zvláštních úkolech. Byla mu uložena povinnost mlčenlivosti, byl řádně poučen o zásadách ochrany státního tajemství a v tomto smyslu podepsal i písemné prohlášení. Věděl tedy, že nesmí před nepovolanými osobami hovořit o skutečnostech , s nimiž se při práci seznámí. Byly to skutečnosti tak zajímavé, že neodolal pokušení pochlubit se před spoluvojáky na jak významnou práci se dostal a co všechno už o naší armádě ví.
Podobně v lednu 1979 se před jiným vojenským soudem odpovídal vojín K. L. za stejný trestný čin spáchaný tím, že po odeslání do kursu jeřábníků vyzradil svým spoluvojínům od jiných útvarů dislokaci, organizaci a výzbroj svého útvaru, ač i on byl řádně poučen o povinnosti zachovat o těchto údajích mlčenlivost a o trestních následcích za její případné porušení. Jeho obhajoba, že přece všichni vojáci mají povinnost vojenské tajemství chránit, pochopitelně neobstála.
Jak poddůstojník-absolvent, tak vojín K. L. byli potrestáni jen podmíněnými tresty odnětí svobody především proto, že se podařilo zabezpečit, aby se vyzrazené údaje nedostaly mimo okruh několika vojáků.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ATOM z roku 1976, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ATOM – kliknutím na náhled strany:

 

 

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

 

 

 

Téměř kompletní ELEKTRÓN – 8.ročník – 1980

Dnes archivované čísla časopisu ELEKTRÓN z roku 1980 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval některý z uživatelů našeho webu, jehož jméno jsem si u zaslaných souborů neuložil. Ale i tak – veliký dík! A – ke kompletaci 8.ročníku nám chybí digitalizovat už jen 2. číslo :-(

V tiráži časopisu mimo jiné najdeme: ELEKTRÓN – MESAČNÍK PRE MLADÝCH O VEDE A TECHNIKE. Vydává Slovenský ústredný výbor Socialistického zvazu mládeže vo vydavatetstve Smena. Šéfredaktor: Ing. Eduard Drobný. Zástupca šéfredaktora: RNDr. Ladilav Gyórffy. Redakčný kolektiv: prom. fil. Iva Marešová, prom. biol. Milan Halčina, prom. fil. Alena Beleščáková. Grafická úprava: Jozef Trabalka.  … Cena jedného výtlačku je 3 Kčs, štvrťročné predplatné 9 Kčs, predplatné na celý rok 36 Kčs.“

Šéfredaktor Ing. Eduard Drobný v úvodníku 1.čísla uvádí mimo jiné zajímavou detailní informaci o věkové struktuře čtenářů ELEKTRÓNU:

„…. Vo vlaňajšom augustovom čisle sme uveřejnili dotazník, v ktorom sme sa vás spytovali na niektoré vaše charakteristiky Po vyhodnoteni došlých lístkov na malom stolnom počítači sme sa napríklad dozvedeli, že 65 % našich čitatelův sú muži a chlapci a 35 % tvoria ženy a dievčence. Pokiať ide o veťkosť obce odkiať je najviac čitateťov, vedú so 45 percentami tie s počtom obyvateťov do 20 000. V stánku PNS si kupuje časopis 47 % čitateťov, předplatné v PNS má 40 % z vás. Veťmi nás potěšil údaj o tom, že pre 70 % čitateťov sú zrozumiteťné všetky uveřejně­ né materiály, čo pri takom to vekovom zložení: do 12 r. — 2 %, 12—15 r. 30 %, 16—18 r. — 40 %, 19 — 25 r. 22 %, nad 25 r. — 6 % je veťmi uspokojivé. Samozřejmé, podobných údajov máme k dispozicii viac. využijeme ich pri našej práci, pretože ked vás takto aspoň trochu poznáme, bude sa nám všeličo ľahšie robiť a budeme mócť a aj chceme s týmito skutočnosťami počitať. …“

 Netuším, zda články typu O ÚLOHÁCH A CIEĽOCH SZM A PO SZM V ROKU 1980 – ZA VYŠŠIU DISCIPLÍNU, POCTIVÚ, ZODPOVEDNÚ A KVALITNÚ PRÁCU NA KAŽDOM ÚSEKU četl někdo jiný kromě redakce a Úřadu pro tiskový dozor (oficiální označení cenzorů do roku 1989), ale byly otiskovány v každém tehdejším časopise. Snad si nejsilnější věková skupina čtenářů 16-18 let (40%) v ELEKTRÓNU dobře pročetla i tyto články :-)

Článek Petera Valenty SEN, KTORÝ MOŽNO USKUTOČNIŤ měl úctyhodný rozsah 8 stran. Začíná slovy: „Túžba člověka lietať, vznášat sa v povetrí, je taká stará ako samotné ľudstvo. Dlhé stáročia však trval vývoj technického myslenia, kým sa táto tužba realizovala, a vývoj lietajúcích prostriedkov stále trvá. Aj dnešných ľudí, najma mladých priťahuje trojrozmerný pohyb v atmosfére. Nie je to nesplnitelné želanie – móžu ho realizovat v branno-športovej organlzácii Zvazu pre spoluprácu s armádou, ktorá má vo svojej posobnosti všetky odbornosti leteckého výcviku.“

Rubrika PRE KLUBY MLÁDEŽE přinášela praktické návody a zkušenosti – viz např. TAPETUJEME KLUBOVÉ PRIESTORY.

A EŠTĚ JEDEN „CVAK“ FOTOAPARÁTOM byla nepřehlédnutelnou stranou s celostránkovou fotografií a krátkou humornou glosou.

Na celkem 38 stranách postupně vyšel skvělý komiks osvědčené dvojice Stašková + Babušek na námět románu Ludvíka Součka CESTA SLEPÝCH VTÁKOV. Dle mého názoru to byl největší tahák redakce ELEKTRÓNU.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ELEKTRÓN z roku 1980, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany: