Archív kategorie: 1961

Kompletní ročník – ABC PLÁNKY A NÁVODY – 3.ročník – 1960-61

Dnes zveřejňujeme třetí kompletní ročník Plánků a návodů časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců. Bližší informace o tomto časopise  najdete  u prvního ročníku Plánků a návodů . http://www.detske-casopisy.cz/premiera-abc-planky-a-navody-1-rocnik-1958-59/

ABC PLÁNKY A NÁVODY vycházely 5 x do roka.  Zajímavostí bylo, že se nerozřezávaly ale rozkládaly , aby zůstaly výkresy , většinou v měřítku 1:1 celé. Velikost byla 16 x 23,5 cm. Rozložený časopis měl rozměr  47 x 64 cm. Cena byla 2 Kč. Seznam modelů a dalších návodů je vždy uveřejněn na titulní stránce.

V tomto ročníku se věnovali konstruktéři pohyblivým modelům , většinou vozidlům. Byl to sovětský sněžný tank  Charčovanka na elektrický pohon, traktor TM-1 s elektrickým pohonem, autohač s plošinovým návěsem na elektrický pohon, nadzemní jednokolejná visutá dráha s elektrickým pohonem, PX-K atomová výzkumná ponorka s elektropneumatickým řízením, samohybný jeřáb SJM-61 s dálkovým ovládáním, veslař – model loďky s elektrickým pohonem. Ovšem nezapomínali ani na radioamatéry,  pro ně  byly plánky na jednoduché tranzistorové přijímače a měřící techniku. Pro mladší čtenáře byl např. nábyteček z plexiskla pro panenky či návody na výrobu různých draků od obyčejných až po čínské.

Pro zábavu i přemýšlení byl sloupek „Náš brousek“. Čtenáři měli řešit  různé hádanky, zejména hledací.

V posledním čísle tohoto ročníku redakce informovala čtenáře a hlavně modeláře o  číslech, která zatím byla vydány pro čtenáře. Co připravují pro své čtenáře v již 4.ročníku nezveřejnila, ale že to bude pro ně překvapení.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ABC PLÁNKY A NÁVODY z roku 1960-61, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránenek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ABC PLÁNKY A NÁVODY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ABC PLÁNKY A NÁVODY zde >>>

Poprvé VEDOUCÍ PIONÝRŮ – 12.ročník – 1961

Dnes archivovaná čísla časopisu VEDOUCÍ PIONÝRŮ z roku 1961 pro www.detske-casopisy.cz  dodal Jaroslav Pl. a digitalizoval Josef Ku. Veliký dík!

V tiráži časopisu se uvádí:VEDOUCÍ PIONÝRŮ. Vydává ÚV ČSM v Mladé frontě … Řídí redakční rada: Holešovská J., Knotová E., Korejsová E., Kozáková S., Matě­jovská H., Rampasová M. (vedoucí redaktorka), Straka V., Svobodová M ., Vlček R., Vorlíček Ch. dr., Znášiková J. – Výtvarná úprava: Weigel J. – Adresa redakce: Gorkého náměstí 24, Praha 1 … Ročník XII. – Cena výtisku 1,20 Kčs. – Vychází měsíčně. …“

Časopis vycházel v rozsahu 36 stran, s barevnou obálkou.

Jak název časopisu napovídá, jeho cílovou skupinou byli právě vedoucí pionýrských oddílů. A protože pionýrská organizace byla výhradně ideologicky založená, byl takový i časopis, který měl metodicky vést ty, kteří měli děti jediným správným způsobem „zpracovávat“.

 

Do VEDOUCÍHO PIONÝRŮ přispíval i František Továrek (*1915 + 1990). Přestože wikipedie o něm uvádí, že „Patřil k zakládající generaci konických skautů a nějakou dobu oddíl i vedl „, byl aktivním členem pionýrské organizace. „Když byl ale Junák zakázán a vytvořena jednotná Pionýrská organizace ČSM stal se pionýrským vedoucím a v roce 1968 prohlásil v tisku, že skauting už není aktuální.“ Napsal několik docela dobrých knih pro mládež, v roce 1976 odešel do důchodu – pak vydal minimálně další 3 knihy. Ale v roce 1986 neunesl úspěch jiného spisovatele (skauta), kterému vyšla další úspěšná kniha a on napsal na ÚV KSČ udavačský dopis (který později v písemné konfrontaci s poškozeným vydával za „kritiku“).

Spontální zpěv je bezesporu osvědčeným stmelovacím prvkem každé komunity. Časopis VEDOUCÍ PIONÝRŮ přinášel původní písničky o kterých si nejsem jistý, že se zrovna spontálně zpívaly, ale jsou alespoň výmluvným svědkem své doby:

Zajímavou rubrikou byla cca půlstrana CO PÍŠÍ, která referovala o hlavních tématech v „sesterských“ časopisech:

Časopis přinášel i články, které umožňovaly sdílení zkušeností:

Na poslední straně byly uveřejňovány plánky a návody – zde například na výrobu poliček.

Zmínku o časopise VEDOUCÍ PIONÝRŮ jsem v odborné literatuře zatím našel pouze v knize DĚJINY ČESKÝCH MÉDIÍ: OD POČÁTKU DO SOUČASNOSTI, kde uvádí její autoři Petr Bednařík, Jan Jirák a Barbara Köpplová (strana 263):

„Často uvažovaná potřeba nových listů brzděná nutností šetřit papír vedla ke slučování některých titulů (např. PRÁCE PIONÝRŮ a VEDOUCÍ se sloučily do periodika VEDOUCÍ PIONÝRŮ), ke snižování nákladů listů či k jejich zániku (např. časopis ROZSÉVAČKA, DOPISOVATEL ROVNOSTI či SVĚT PRÁCE). ÚV KSČ přijal v roce 1955 usnesení k otázkám tisku, které obsahovalo opatření „zaměřená zejména na zrušení, případně spojení 98 různých časopisů, snížení rozsahu některých denních listů, snížení nákladů a periodicity značného počtu časopisů, převážně menších … „. Nemalou roli ovšem při úvahách o struktuře tisku hrál také obsah listu a obecný požadavek vhodného ideologického působení. V roce 1953 byly založeny TECHNICKÉ NOVINY, časopis pro novou techniku a otázky zlepšovatelského a vynálezeckého hnutí. V lednu 1953 bylo založeno periodikum ČESKOSLOVENSKÝ SPORT, které v prvních letech vydával Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport v Státním tělovýchovném vydavatelství jako obdeník, později se tento titul stal deníkem. Například výše citovaný materiál ÚV KSČ doporučuje zvýšit náklad ČESKOSLOVENSKÉHO SPORTU, který vycházel v nákladu 100 000 výtisků, neboť „Je rozhodně správnější dát takovým čtenářům možnost nákupu ČS.SPORTU, který vcelku správně ukazuje obrovský rozvoj sportu a tělovýchovy v Sovětském svazu, u nás i v ostatních zemích lidové demokracie a dobře referuje o důležitých mezinárodních sportovních událostech, zatím co SVOBODNÉ SLOVO a LIDOVÁ DEMOKRACIE jdou po senzacích, obdivují sport v kapitalistických zemích, a tak nepříznivě ovlivňují myšlení mladých zájemců o sport …. „ Stejného vydavatele měl i časopis STADION a řada měsíčníků pro různé druhy sportu.
Odborné technické časopisy vydávalo Státní nakladatelství technické literatury, vědecké časopisy zajišťovala Československá akademie věd.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VEDOUCÍ PIONÝRŮ z roku 1961, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu VEDOUCÍ PIONÝRŮ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Dokompletována digitalizace ABC – 5.ročník – 1961

V článečku 3.11.2014 bylo archivováno 11 čísel s vyjímkou 4.čísla. To archivujeme dnes – tím je 5.ročník ABC z roku 1961 digitalizován kompletně. Dnes archivované číslo časopisu ABC z roku 1961 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pl. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uevedeno: ABC MLADÝCH TECHNIKŮ A PŘÍRODOVĚDCŮ. Zábavný a naučný obrázkový měsíčník pro chlapce a děvčata. Řídí a připravuje kolektiv redakce s redakční radou a stálými spolupracovníky.“ Šéfredaktorem byl Vlastislav Toman. Časopis byl vydáván v rozsahu 32 stran a stál 2 Kčs.

Jan Paul – malíř, výtvarník a publicista – v Britských listech 9.9.2005 v polemice „Zlatá éra ABC rokem 1972 nezačala, ale skončila“ šéfredaktora Vlastislava Tomana charakterizuje: „… urovnávač potíží a prostředník mezi ideologickou hloupostí a rozumnou snahou něco pro mládež dělat … „

Už v 5.ročníku ABC se objevují náznaky za pár let později proslavených vystřihovacích kartiček „Atlas ABC„. Vlastislav Toman ve své knize MŮJ ŽIVOT S ABC na straně 121 v souvislosi s 10.ročníkem ABC píše:

„… Zavedli jsme kartičky s technickým a přírodovědným atlasem, zatím jen jednostranné, protože rub jsme vyhradili většinou technickým návodům a plánkům….“

Redakce ABC se vždy snažila o zpětnou vazbu i přiměřenou interakci se svými čtenáři – a dařilo se jí to:

Jan Šimáně (*1924  +2013) je v tiráži 5.ročníku ABC uváděn jako člen redakce, který má na starosti zpravodajství. V dnes archivovaném čísle je podespán pod stránkou s názvem TÁBOR VLASTNÍMI SILAMI.

Jan Paul ve výše zmíněném článku píše i o Janu Šimáněmu „V roce 1968 odsoudil Jan Šimáně otevřeně okupaci sovětskými vojsky a byl za to odsouzen a vězněn. Vlastislav Toman ve své knize Můj život s ábíčkem vůbec nezmiňuje okolnosti, pro které byl Šimáně vězněn, jako aparátčík o nich zřejmě raději pomlčel. To považuji za hrubou chybu, nevyužil možnosti ozřejmit souvislosti, být objektivní.“

Šéfredaktor Vlastislav Toman přispěl do tohoto čísla povídkou ASTEROID L – JAKO LENA. O pět let později, v roce 1966, vyšla tato povídka jako součást jeho knihy devíti povídek PŘÍCHOD BOHŮ.

Kreslený seriál ROBOT EMIL v roce 1961 vycházel v časopisu ABC. Pro nezasvěcené je potřeba zdůraznit, že to byl jeden z prvních hraných dětských (žánr sci-fi) televizních seriálů Československé televize.  Autorem scénáře v ABC  byl stejně jako u televizního seriálu Jiří Melíšek a kreslil jej Jiří Winter Neprakta.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ABC z roku 1961, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ABC  – kliknutím na náhled strany: