Archív kategorie: 1953

MATEŘÍDOUŠKA – 10.ročník – 1953-54

Dnešní číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Tomáš K. Veliké díky!

Dnes archivovaní číslo MATEŘÍDOUŠKY ilustroval Antonín Pospíšil. Šéfredaktorem Jiří V. Svoboda. MATEŘÍDOUŠKU v letech 1953-54 vydával ÚV ČSM (ústřední výbor českého svazu mládeže) v Mladé frontě. Cena jednotlivého čísla byla 60 haléřů.

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL (2012) na straně 145 charakterizuje MATEŘÍDOUŠKU:

„Jakýmsi mezistupněm mezi poválečnými časopisy, které navazovaly na tradice titulů z první republiky, a nově vzniklými časopisy je Mateřídouška, časopis pro nejmenší čtenáře, jediný časopis, který vychází nepřetržitě už od roku 1945. Během let se vyvíjela jak po stránce obsahové, tak i formální. Několikrát změnila formát, rozsah stran i periodicitu a v jejím vedení se vystřídala řada osobnosti, například F. Hrubín, M. Holas. B. Mencák, J. Průša, J. V. Svoboda, Z. Adla, P. Černý, E. Vavruška, E. Knotová. Časopis nejdříve vycházel ve vydavatelství Práce, později v nakladatelství SNDK a posléze ve vydavatelství Mladá fronta.“

Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 362-367) mimo jiné uvádí:

„Na sklonku roku 1945 vyšlo první číslo dnes nejdéle kontinuálně vycházejícího dětského časopisu u nás. V prvních ročnících byl časopis koncipován jako ilustrovaný jedním malířem (každé číslo jiným). O hlavičku časopisu a ilustrace k prvnímu číslu byl požádán Josef Lada. Mezi autory Mateřídoušky se zařadily nejvýznamnější osobnosti české literatury a literatury pro děti i českého výtvarného umění.
V prvních letech vycházel časopis s nepravidelnostmi. V letech 1947-1952 byl čtrnáctideníkem, později vycházel jako měsíčník. Časopis vycházel do roku 1955 podle školního roku, v letech 1956-1963 podle roku kalendářního a od podzimu 1956 opět podle roku školního.
Mateřídouška se od počátku vymezovala vůči ostatní, především starší časopisecké produkci pro děti jako časopis programově kvalitní a esteticky náročný. Její inzerát z obálky dvojčísla 5-6 prvního ročníku kritické revue Štěpnice říká: „Dětská četba, i časopisecká, byla téměř vždy doménou anonymních pisálků, jejichž heslem bylo: snadná práce, čili nevkus oblékaný do okatých a trapných mravoučných tendencí. Jak má vypadat dobrý dětský časopis, ukazuje obsahem i úpravou sedm dosud vyšlých čísel MATEŘÍDOUŠKY … “ Od počátku až dodnes do ní skutečně psaly a výtvarně ji doprovázely nejvýznamnější osobnosti domácí tvorby pro děti a mládež.
Mateřídouška byla a je určena pro nejmladší děti, schopné číst, tedy pro děti v prvních třech ročnících základních škol. Časopis byl nazván podle básně Jaroslava Seiferta (původní titul časopisu měl znít Psaníčko). Mnohé zdroje uvádějí, že báseň Mateřídouška první číslo otevírala, ve skutečnosti však vyšla až na straně dvě, první básní na titulní straně byla lidová Koleda.
Podobu prvních ročníků časopisu určoval program estetické výchovy dětí, zaměřovaly se na kvalitní dětskou četbu i obrazový doprovod (od počátku u některých ilustrací plno barevný). Svůj obsah odvozovala od běhu ročních dob a archetypálních skutečností s dětstvím spojených (jako jsou rodiče, prarodiče, dětské hry a říkadla, příroda, hračky atd.). To svým způsobem platilo i dále, jakkoliv na počátku 50. let do časopisu výrazně zasahovala dobová propaganda. Mateřídouška tehdy tiskla oslavné články (výjimečně i celá tematická čísla) o sovětských vůdcích, domácích komunistických politicích, o chudých dětech na Západě, apoteózy pionýrské organizace. Otiskované dětské dopisy byly plné lásky k SSSR a jejím představitelům. Časopis se programově odkazoval na předválečného komunistického Kohoutka. ..“

“ … Mateřídouška byla především časopisem literárně-výtvarným, sloužícím k estetické výchově dětí mladšího školního věku. V 8o. letech vycházela v nákladu 320 000 výtisků.
Obsah Mateřídoušky byl vždy pestrý, časopis dětem nabízel mnoho žánrů. První ročníky tiskly převážně dětskou beletrii vysoké úrovně, každé z čísel, jak bylo už zmíněno, ilustroval vlastní ilustrátor …“

Anna Sekeráková ve své knize PŘÍBĚH MATEŘÍDOUŠKY (2014) na stranách 30-47 nazvala léta vydávání 1948-1956 MATEŘÍDOUŠKA IDEOLOGICKÁ:

„Radikální proměna Mateřídoušky přišla ovšem od října 1950 spolu s novým odpovědným redaktorem Jaromírem M. Průšou a jeho redakčním kruhem (Karel Černý, René Ditmar, Oldřich Kryštofek, Jaromír Matoušek, Jiří Václav Svoboda, Lucie Jirotková, Jan Čeřovský) . Obrazovou část řídil Zdeněk Mlčoch (jeden z výtvarných redaktorů SNDK). Mateřídouška se výrazně zpolitizovala, komunistická ideologie ovlivnila jak textové příspěvky, tak výtvarnou stránku časopisu. Zdeněk Mlčoch, jenž se na poklesu úrovně výtvarné složky Mateřídoušky spolupodílel, tehdejší situaci charakterizoval jako „údobí výtvarného popisného realismu, který tehdy platil za rozhodující měřítko a který jsme my mladí, vychovaní moderním výtvarným projevem, dost těžko nesli“.  V obdobném duchu pokračuje od roku 1952 nový šéfredaktor Jiří Václav Svoboda (v této pozici setrvává až do počátku 60. let) se svým redakčním kruhem (Bohuslava Cimlerová, Eliška Ciprová, Karel Černý, Jan Čeřovský, René Ditmar, Marie Fialová, Lucie Jirotková, Božena Kádnerová, Oldřich Kryštofek, Jaromír Matoušek), výtvarnou část vedl Zdeněk Kudělka. Do roku 1953 vydává Mateřídoušku nově vzniklé nakladatelství SNDK. Po roce 1953 vychází Mateřídouška nepřetržitě v nakladatelství Mladá fronta, které řídil ústřední výbor Československého svazu mládeže (vedle kolektivních nakladatelství, jako SNDK a Československý spisovatel, mají právo na vydávání beletrie nakladatelství patřící právě Národní frontě – Mladá fronta, Práce, Svoboda).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MATEŘÍDOUŠKA z roku 1953, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MATEŘÍDOUŠKY zde >>>

Poprvýkrát PIONÝRSKÉ NOVINY – 1953

V názve príspevku sa síce píše „poprvýkrát“, ale s názvom PIONÝRSKÉ NOVINY sme sa na našom webe stretli minimálne 14 x. V podstate sa však jednalo o ich komiksy, prílohy a zápisníky. Publikovaním dnešného čísla, by som chcel rozšíriť obzor poznania tohto 17 rokov vychádzajúceho periodika.

Za titul by som chcel poďakovať kamarátovi z Juhočeského kraja, ktorý ho pre mňa oskenoval aj napriek tomu, že žiaden skener nevlastní.

V tiráži listu sa uvádza:  PIONÝRSKÉ NOVINY. — Vydává Ústřední výbor Čs. svazu mládeže. — Šéfredaktor Alois Poledňák. — Redakce: Praha n, Štěpánská 61. telefon 2275-34. — Administrace: Praha n, Panská ulice 8. telefon 2241-41. — Tiskne Mladá fronta, tiskařské závody, n. p. — Vychází týdně ve čtvrtek. —> Dohlédací poštovní úřad Praha 022. — Objednávky přijímá každý poštovní úřad a doručovatel.

Pri spätnom čítaní článkov písaných Dazulom, som zistil, že vyčerpal takmer všetky informácie, ktoré sa dali dohľadať. Určite k tomu prispela aj rozsiahla bakalárska práca Jany Tejnickej s názvom  „Význam časopisu Pionýrské noviny v 50. letech 20. století“.

Z nej by som si teda dovolil citovať poslanie a funkciu PIONÝRSKÝCH NOVIN, zo správy o tisku ČSM z roku 1952:

„Pionýrské noviny mají obsáhnout celkovou politicko-výchovnou činnost v pionýrské organisaci a stát se tak jedním z význačných pomocníků při výchově pionýrů. Mají ukazovat dětem úlohu strany a svazu mládeže a seznamovat srozumitelnou formou se všemi událostmi vnitřní a zahraniční politiky, reagovat i na hlavní události kulturního života. Jejich úkolem je dále seznamovat s úkoly pionýrské organisace, zejména vysvětlovat otázky, jako je pomoc škole, zlepšení prospěchu, pomoc slabším žákům, plánování vlastní práce a režim dne, úspěšné závěrečné zkoušky, volba povolání, pomoc veřejnosti, apod. Mají ukazovat dětem rozdíl života v SSSR a lidově demokratických zemích oproti životu zemí kapitalistických a závislých. Důležitou úlohu mají sehrávat ve výchově pionýrů a dětí v duchu pionýrských zásad a socialistické morálky.“

Dnes publikované noviny majú iba 2 strany. Vo všetkých dostupných zdrojov sa uvádza, že zvyčajne mali 4 a keďže v našom archíve budú zatiaľ jediné, nemám to s čím porovnať. Tak isto neviem určiť, či sa jedná o bežné, alebo mimoriadne vydanie. V každom prípade však boli monotematicky zamerané na úmrtie predsedu Rady ministrov ZSSR a tajomníka ústredného výboru Komunistickej strany  Sovietskeho zväzu J.V.Stalina a boli distribuované hneď dva dni po tejto udalosti.

Výzva pre súčasných a potenciálnych spolupracovníkov: Pokiaľ vlastníte výtlačky PIONIERSKYCH NOVÍN a vzhľadom na ich veľkosť nie ste schopní zabezpečiť ich skenovanie, napíšte nám prosím na editor@detske-casopisy.cz. Dohovoríme sa.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÉ NOVINY z roku 1953, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PIONÝRSKÉ NOVINY – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla PIONÝRSKÉ NOVINY zde >>>

ďalšie čísla slovenského časopisu MLADÝ TECHNIK – 1.ročník – 1952-53

V príspevku z 28.8.2018 sme si po prvý krát predstavili slovenský časopis MLADÝ TECHNIK. Dnes publikujeme jeho ďalších 9 čísel.

Túto jazykovú verziu sme označili ako spojovací článok v zlúčení z českou verziou a pretransformovaní sa do časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI.

V podstate išlo o kópiu už zabehnutého časopisu (do tej doby 6.ročníkov) s minimálnou inováciou. Ako sme už uviedli, na jeho výrobe sa podieľali dokonca aj českí ilustrátori a autori z pôvodného titulu. Rozdiely naznačovali skôr v prospech chudobnejšieho slovenského výtlačku. Namiesto 20 strán, vychádzalo iba 16 a z 10 farebných strán boli zachované iba 2 strany vonkajšej časti prebalu.

Oproti českej verzii pribudli hneď na druhej strane dve nové rubriky. A to „NOVÉ KNIHY“ – novinky z oblasti technickej literatúry a ZO SVETA“ – aktuality publikované fotografiami,…

… ktoré však po pár číslach nahradila obdobná rubrika, ale z domáceho prostredia Z DOMOVA“.

Články a teda aj celé zameranie časopisov boli identické. Technické výdobytky, technologické procesy, energetika, veda a jej protagonisti. Oproti českej verzii pribudla snáď už iba rubrika na predposlednej strane KTO NÁM ODPOVIE“, s podtitulom „SPÁJAME TEÓRIU S PRAXOU“. Tu sú pokusmi a názornými ilustráciami vysvetlené fyzikálne, chemické a matematické zákony.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ TECHNIK (SK) z roku 1952-53, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ TECHNIK (SK)  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MLADÉHO TECHNIKA (SK) zde >>>

zaujímavá slovenská rarita MLADÝ TECHNIK – 1.ročník – 1952-53

Priznám sa, že pri výtlačkoch dnes publikovaného časopisu MLADÝ TECHNIK (SK), som bol zmätený. Stretol som sa s ním 2 x v živote v nálezoch z pozostalostí a vždy som narazil len na 1.ročník (slovensky), ktorý bol premiešaný s rovnomernými českými titulmi.

Hľadal som spojitosť medzi oboma verziami a následným vznikom časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Na základe zistení som musel príspevok niekoľko krát prerábať.

Skúsim teda zosumarizovať všetko čo sa mi podarilo zistiť o tejto záhade.

  • MLADÝ TECHNIK (česky) 1. ročník (1947) – 10 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 2. ročník (1948) – 9 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 3. ročník (1949) – 26 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 4. ročník (1950) – 52 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 5. ročník (1951) – 51 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 6. ročník (1952) – cca 51-52 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (slovensky) 1. ročník (1952-53) – 23 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 7. ročník (1953)
  • Od roku 1954 vychádzal už iba pod názvom VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI bez udávania ročníka.

Zo všetkého teda vyplýva, že MLADÝ TECHNIK (CZ) vychádzal v 7 ročníkoch v rokoch 1947 – 1953. Z toho 6.r. (1952) a 7.r. (1953 – na prebale sa už ročník neuvádza) prechádzal pozvoľným premenovávaním časopisu na MLADÝ TECHNIK s podtitulom VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Počas týchto dvoch rokov 1952-53 paralelne vychádzal a následne aj skončil 1.ročník MLADÝ TECHNIK (SK). A v nasledujúcom roku 1954 začal vychádzať kompletne premenovaný časopis VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI, tiež bez udávania ročníka.

Bolo to z dôvodu plynulého nadviazania na obidve verzie MLADÝCH TECHNIKOV pre českých aj slovenských čitateľov (predplatiteľov), ako jeden československý časopis.

MLADÝ TECHNIK (SK) teda beriem, ako samostatný titul so svojim logom a vlastným obsahom a ako súčasť prechodu do jedného, spoločného, československého časopisu  VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Moje tvrdenie potvrdzuje aj zrušenie uvádzania ročníka na prebale 7.ročníka MT (cz) a VTM.

Pre lepšie pochopenie prinášam logá jednotlivých ročníkov:

MLADÝ TECHNIK (cz) od č.1/1947 do č.35/1952

MLADÝ TECHNIK – VTM (cz) od č.36/1952 do č.52/1952

MLADÝ TECHNIK (sk) od č.1/1952 do č.23-24/1953

MLADÝ TECHNIK – VTM (cz) od č.1/1953 do č.52/1953

  

VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI od č.1/1954

 

V tiráži sa uvádza: MLADÝ TECHNIK, dvojtýždenník pre technickú výchovu mládeže. Rediguje redakčný kruh pri Štátnom nakladateľstve v Bratislave, za spolupráce redakcie časopisu -Mladý technik- v Prahe. Redakcia a administrácia v Bratislave, Sasinkova č. 5. Vedúci redaktor Ing. Juraj Sedlák. Majiteľ a vydavateľ Štátne nakladateľstvo v Bratislave. Mladý technik vychádza I. a 15. v mesiaci. Cena jedného výtlačku 6.— Kčs. Predplatné na rok 144.— Kčs. Účet u Štátnej banky č. 52.804 — šekový podúčet – 14-S-13.635. Novinové výplatné povolené výmerom Poštového úradu v Bratislave č. 1686- Ba 2-1952-Si Dozeraci poštový úrad Bratislava 2. Povolené výmerom PIO zo dňa 5. VIII. 1952 č. 10.939 52-IV/2.

Vychádzal vo formáte 23×31 cm s rozličným množstvom 12-20 strán. Farebná bola iba vonkajšia strana obalu, zvyšok bol čiernobiely. Dvojtýždenne prinášal mládeži nápady a podnety pre prácu v krúžkoch a pre polytechnickú výchovu. Poslaním časopisu bolo vzbudiť záujem o techniku a pomôcť v oblasti technického vzdelávania.

Takto charakterizuje v úvodníku „MLADÍ TECHNICI“ budúcnosť časopisu vedúci redaktor: Máte v rukách prvé číslo „Mladého Technika“, vydávaného na Slovensku. Celá naša mládež, sväzáci, pionieri, technické záujmové krúž­ky dostávajú tým ďalšieho a veľké­ho pomocníka pri rozvíjaní svojich technických vedomostí. Tento technickí časopis pre mládež je ďalším dôkazom veľkej starostlivosti našej vlády o naše mladé kádre. Ale je to aj dar vlády a ľudu mládeži za aktívnu účasť na výstavbe, za pekné pracovné výsledky, či už v závodoch, na poliach alebo pri štúdiu na školách.

Prebal publikovaného titulu 9.september – „Deň baníkov“ je jeho ústrednou témou, ktorej je venovaná tretina časopisu.

Charakter časopisu deklarovaný v úvodníku, napĺňali rôzne návody a postupy pre mládež a technicky zamerané krúžky.

Námet poslednej farebnej strany prebalu bol prevzatý z českej verzie, ilustrovaný rovnakým autorom Františkom Škodom. Svedčí o tom jeho šifra Šk umiestnená v jednom z obrázkov.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ TECHNIK (SK) z roku 1952-53, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ TECHNIK (SK)  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.