Archív kategorie: 1922

Premiéra slovenského časopisu ORIEŠKY – 3.ročník – 1921-22

V dnešnej premiére si predstavíme slovenský časopis ORIEŠKY, s podtitulom časopis pre deti. Vychádzal v rokoch 1919 – 1929 desať krát do roka, tlačila a vydávala ho kníhtlačiareň Jána Páričku v Ružomberku. Redaktor nebol uvedený, ale redigoval ho František Votruba.

Výtlačok mal 16 strán a stál 1,20 K (korún). Ročné predplatné bolo 12 K a cena do Ameriky bola stanovená na 1 dolár.

Časopis uverejňoval verše pre deti, povesti a bájky, hry, žarty, hádanky a vyčítanky. Poučnú časť vypĺňali historické a vlastivedné články. Väčšina príspevkov pochádzala od redaktora F.Votrubu, ktorý najme v detských veršoch k obrázkom a obrázkovým cyklom prejavil pochopenie pre špecifickosť literatúry pre deti, vyhol sa moralizátorstvu a didaktizmu. V jeho veršoch prevláda optimizmus a úsilie upozorniť na veselšie stránky života a krásu prírody.

Vzdelávací význam mali portréty popredných predstaviteľov slovenskej a českej literatúry, ktoré boli vždy doplnené ukážkou z diela príslušného spisovateľa (Kalinčiak, Tomášik, Štúr, Šoltésová, Tajovský, Jesenský, Němcová, Heyduk, Jirásek), čím pomáhali odstraňovať nedostatok vlastivedných a literárnych textov na základných školách.

Popri veršoch, literárnych a vlastivedných článkoch tu Votruba uverejnil (pod pseudonymom  Strýčko Ivan, Peter Križan a Č. Bratec, no zväčša anonymne) aj niekoľko pôvodných rozprávok a viacero prekladov z českej a ruskej poézie. Votruba pri redigovaní časopisu nemal spolupracovníkov, a tak uverejňoval i upravoval texty už publikované, najmä úryvky z prác realistických autorov (Vansová, Kukučín, Hviezdoslav a i.)

V časopise sa sem tam mihla aj nejaká tá fotografia. Bola to však skôr výnimka, ako pravidlo a aj to väčšinou však pri článkoch s vlastivednou tématikou.

V príspevku boli použité úryvky z článku L. Šimkoviča: Činnosť Františka Votrubu v detskom časopise Oriešky, SL 3, 1956, str 221-26

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ORIEŠKY – kliknutím na náhled strany:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ORIEŠKY z roku 1921-1922, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ORIEŠKY zde >>>

Skompletizovaný časopis – BUĎ PRIPRAVENÝ – 1.ročník – 1922-23

Časopis BUĎ PRIPRAVENÝ z 1.ročníka sme si po prvý krát predstavili v príspevku z 8.9.2017. Dnešnými číslami by sme chceli tento ročník skompletizovať a uzavrieť.

No ešte pred tým by som sa chcel opäť poďakovať Ing. Jurajovi Balážovi (Vrták) zo Skautského múzea Václava Rubeša v Ružomberku za ochotu a poskytnuté skeny.

Informácií o tomto časopise bolo poskromne, tak uvádzam aspoň nejaké vypátrané základné dáta z knihy BIBLIOGRAFIA SLOVENSKÝCH A INOREČOVÝCH NOVÍN A ČASOPISOV Z ROKOV 1919-1938.

PODTITULY časopisu boli rozmanité a menili sa takmer v každom ročníku:

 • Časopis slovenského skautstva a študentstva
 • od č.1/2.r (1926) bez podtitulu
 • od č.1/6.r (1930) Vatra, ilustrovaný časopis pre mládež
 • od č.1/7.r (1931) „Buď pripravený“, „Vatra“ ilustrovaný časopis pre mládež
 • od č.1/8.r (1932) „Buď pripravený“ — „Vatra“, ilustrovaný časopis pre mládež, orgán skautov Slovenska
 • od č.1/9.r (1933) „Buď pripravený“ — „Vatra“, ilustrovaný časopis dorastajúcej mládeže, orgán skautov Slovenska
 • od č.1/13.r (1937) „Buď pripravený“ — „Vatra“, časopis mládeže, orgán skautov Slovenska

JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY vychádzali nasledovne:

 • 01.ročník (1922-23)  10 čísel/166 strán
 • 02.ročník (1926-27)  10 čísel/188 strán
 • 03.ročník (1927-28)  10 čísel/180 strán
 • 04.ročník (1928-29)  10 čísel/176 strán
 • 05.ročník (1929-30)  10 čísel/184 strán
 • 06.ročník (1931-32)  10 čísel/228 strán
 • 07.ročník (1932-33)  10 čísel/172 strán
 • 08.ročník (1933-34)  10 čísel/168 strán
 • 09.ročník (1934-35)  10 čísel/176 strán
 • 10.ročník (1935-36)  10 čísel/164 strán
 • 11.ročník (1936-37)  10 čísel/164 strán
 • 12.ročník (1937-38)  10 čísel/120 strán
 • 13.ročník (1933-34)  10 čísel/148 strán

V 11 ročníku (1936-37) vychádzala v časopise príloha SLOVENSKÝ VODCA. Konkrétne 4 čísla po 14 strán.

Neviem čo bolo hlavným dôvodom 3 ročného prerušenia vydávania časopisu. Prvou príčinou bol pravdepodobne nezáujem o časopis a s tým spojené ekonomické problémy:

Ústredný orgán skautstva na Slovensku je časopis „Buď pripravený“. Rozkazy vydané nabývajú platnosti len po otisknutí v tomto časopise. Povinnosťou každého slovenského skauta je, aby tento časopis podporoval a doňho všemožne prispieval. Dosavádne výsledky sú však veľmi slabé (65 predplatiteľov) a preto upozorňujem všetkých bratov vodcov, ako aj ostatných vyšších funkcionárov, aby sa pričinili o to, aby pokiaľ možno najviac odberateľov bolo.

Druhou pravdepodobnejšou príčinou bola v roku 1923 rezignácia tajomníka  Lojza Janzu a následne aj hlavného náčelníka Františka Šmilauera. Činnosť zväzu začala upadať  a časopis sa podarilo obnoviť až v roku 1926 po reorganizácii a presunutí náčelníctva zo Žiliny do Košíc.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ v letech 1925-26, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.  V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ zde >>>

Premiéra slovenského časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ – 1.ročník – 1922-23

Hneď v úvode tohto príspevku chcem poďakovať Ing. Jurajovi Balážovi (Vrták) zo Skautského múzea Václava Rubeša v Ružomberku za pomoc pri kompletizácii čísla.

V príspevku „Prečo som sa stal spolupracovníkom – editorom“ som okrem iného napísal: „Aj tento projekt im dopomôže zaplátať diery po chýbajúcich a nekompletných výtlačkoch, o čom vás presvedčíme v niektorých z nasledujúcich príspevkov“. Plním svoj sľub a pre registrovaných užívateľov exkluzívne publikujeme kompletné 1. vydanie 1. ročníka časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ.

Nedávno uvoľnila najstaršia a najväčšia  vedecká knižnica v Slovenskej republike Univerzitná knižnica v Bratislave niekoľko ročníkov skautského časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ. Pri štúdiu materiálov a príprave tohto príspevku, som zistil absenciu obalov z prvého ročníka. Pátral som po internete a jediné čo som našiel bol malý obrázok obalu prvého čísla z prvého ročníka. Vtedy ma napadlo osloviť pána Baláža zo Skautského múzea v Ružomberku a poprosiť ho o pomoc. Nie len že mi ochotne poslal obaly, ale aj kompletne oskenovaný prvý ročník. Za čo mu veľmi ďakujeme! Tento som potom spracoval do našej predpísanej formy.

BUĎ PRIPRAVENÝ s podtitulom „Časopis slovenského skautstva a študenstva“ vychádzal v rokoch 1922 – 1938. Číslo prvého ročníka malo 24 čiernobielych strán z jednofarebným obalom. Redakcia, administrácia aj expedícia sídlila v Žiline. Predplatné 18 Kčs, na pol roka 10 Kčs a cena za výtlačok 2 Kčs. Zodpovedným za celý redakčný kruh bol Prof. František Šmilauer.

V publikácii Osobnosti skautingu na Slovensku (Peter Janota, Jozef Mikloš) na str.37 píšu:

Šmilauer František prof. (*10.10.1892 – +6.10.1972) rodák z Ústi nad Orlicí; vyštudoval umeleckú akadémiu v Prahe. Po štúdiách pôsobil krátko v Kolíne a odišiel na Slovensko, kde sa usadil v Žiline, kde do roku 1938 pôsobil ako profesor na štátnej reálke. Tu založil skautský oddiel.

Vznik časopisu sa datuje až niekoľko rokov po vyhlásení Československej republiky v roku 1918, kedy sa po stabilizovaní spoločenských pomerov, začali sa obnovovať a zakladať skautské oddiely.

Nechcem prehodnocovať históriu vzniku slovenského skautingu a tak len citujem z dobovej tlače. Konkrétne z novín GEMER-MALOHONT z roku 1930, kde pán Ladislav Šmalko píše:

„Zakladateľom nášho skautingu a náčelníkom Sväzu skautov RČS je prof. Ant. B. Svojsík, neúnavný a oddaný pracovník skautskej myšlienky. Prvý oddiel založil r. 1912. Slovenský skauting vznikol až po prevrate, prvé Miestonáčelníctvo Sväzu skautov RČS ustanovené bolo v Žiline r. 1921. Náčelníkom sa stal prof. Šmilauer, jeho tajomníkom L. Janza, ktorého pričinením začal vychádzať prvý slovenský časopis skautov, „Buď pripravený“- Časopis tento prešiel cez mnohé finančné ťažkosti, avšak vytrval a dnes je už dôležitou složkou skautskej literatúry slovenskej.“

Dôvod založenia a vydávania je charakterizovaný v krátkom úvodníku,

Číslo obsahuje poviedky na pokračovanie, ktorými chcú autori priblížiť život skauta a vzbudiť tak záujem školskej mládeže. Na niekoľkých stranách sú v ich texte umiestnené fotografie s popismi zaujímavých slovenských lokalít.

Ďalšiu časť časopisu vypĺňa divadelná hra „Kol táborovej vatry“, ktorá je tiež na pokračovanie.

Najväčšou udalosťou tohto obdobia Slovenského skautingu bol prvý zjazd slovenských skautov v Žiline. Tu, ako som už spomínal, bolo odhlasované aj vydávanie tohto časopisu.

Motiváciou na odoberanie časopisu bolo aj vyhlásenie súťaže o tri najvtipnejšie popisky k nakreslenému obrázku. Výhercovia za ne obdržia skautské knihy.

Záver bol odľahčený vtipmi a výzvou k pomoci, vo forme príspevkov a masívneho šírenia časopisu do všetkých skautských oddielov na Slovensku.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ z roku 1922, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ  – kliknutím na náhled strany: