Archív kategorie: 1921

Premiéra slovenského časopisu ORIEŠKY – 3.ročník – 1921-22

V dnešnej premiére si predstavíme slovenský časopis ORIEŠKY, s podtitulom časopis pre deti. Vychádzal v rokoch 1919 – 1929 desať krát do roka, tlačila a vydávala ho kníhtlačiareň Jána Páričku v Ružomberku. Redaktor nebol uvedený, ale redigoval ho František Votruba.

Výtlačok mal 16 strán a stál 1,20 K (korún). Ročné predplatné bolo 12 K a cena do Ameriky bola stanovená na 1 dolár.

Časopis uverejňoval verše pre deti, povesti a bájky, hry, žarty, hádanky a vyčítanky. Poučnú časť vypĺňali historické a vlastivedné články. Väčšina príspevkov pochádzala od redaktora F.Votrubu, ktorý najme v detských veršoch k obrázkom a obrázkovým cyklom prejavil pochopenie pre špecifickosť literatúry pre deti, vyhol sa moralizátorstvu a didaktizmu. V jeho veršoch prevláda optimizmus a úsilie upozorniť na veselšie stránky života a krásu prírody.

Vzdelávací význam mali portréty popredných predstaviteľov slovenskej a českej literatúry, ktoré boli vždy doplnené ukážkou z diela príslušného spisovateľa (Kalinčiak, Tomášik, Štúr, Šoltésová, Tajovský, Jesenský, Němcová, Heyduk, Jirásek), čím pomáhali odstraňovať nedostatok vlastivedných a literárnych textov na základných školách.

Popri veršoch, literárnych a vlastivedných článkoch tu Votruba uverejnil (pod pseudonymom  Strýčko Ivan, Peter Križan a Č. Bratec, no zväčša anonymne) aj niekoľko pôvodných rozprávok a viacero prekladov z českej a ruskej poézie. Votruba pri redigovaní časopisu nemal spolupracovníkov, a tak uverejňoval i upravoval texty už publikované, najmä úryvky z prác realistických autorov (Vansová, Kukučín, Hviezdoslav a i.)

V časopise sa sem tam mihla aj nejaká tá fotografia. Bola to však skôr výnimka, ako pravidlo a aj to väčšinou však pri článkoch s vlastivednou tématikou.

V príspevku boli použité úryvky z článku L. Šimkoviča: Činnosť Františka Votrubu v detskom časopise Oriešky, SL 3, 1956, str 221-26

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ORIEŠKY – kliknutím na náhled strany:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ORIEŠKY z roku 1921-1922, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ORIEŠKY zde >>>

Jediné číslo časopisu SKAUT – 1.ročník – 1921

Dnešní 1.číslo 1.ročníku časopisu SKAUT z roku 1921 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval jako svůj „vstupní“ časopis Patt. Děkujeme za premiérové číslo časopisu o jehož existenci se nezmiňuje ani obsáhlá publikace ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) od Štefana Švece.

Na stránkách organizace Junák – český skaut věnovaných 100 výročí nejstaršího časopisu pro mládež Skaut-Junák píše David Koura – Dodýš: „V březnu 1921 vyšlo první číslo časopisu Skaut s podtitulem „časopis pro mládež“. Redaktorem byl J. Knobloch, redakce a administrace sídlila v Praze, Mikulandská 12. Časopis velkého formátu 21,5 x 28 cm o 16 stranách nebyl přímo spjat s žádnou z tehdejších skautských organizací. Nejblíže měl patrně k Čsl. obci B. P. skautů, o které přinesl několik zpráv. Čerpal však také ze Seifertovy příručky Přírodou a životem k čistému lidství a otiskl článek Johna Hargravea v rubrice Wigwamové listy, což naznačuje spřízněnost se vznikajícím woodcrafterským hnutím. Časopis vsázel na atraktivní obsah dobrodružného rázu, předplatitele lákal na „několik úžasných povídek v každém čísle“, rubriku „Co skaut má věděti“, hrst praktických pokynů, skautské noviny, přírodopisné články, sportovní rubriku, návody pro domácí dílnu, vtipy, soutěže a hlavolamy. Uvažovalo se i o speciálních tématických číslech, jako například číslo aviatické, veslařské, tábornické nebo footbalové. Grafická úprava byla vkusná a pečlivá a lze souhlasit s tvrzením, že „v podobné úpravě nebyl dosud žádný skautský časopis vydán“ (Skauting roč. I. č. 6).

SKAUT_1.rocnik_(1921)_cislo_01_tiy

Svazové časopisy Vůdce a Skaut-Junák o tomto novém časopisu mlčí, byť jeho existence byla náčelnictvu známa, o čemž svědčí zmínka v 6. čísle II. ročníku Vůdce na straně 102. Informovat členskou základnu o kvalitním konkurenčním časopisu nebylo v zájmu Svazu. Je třeba si uvědomit, že v první polovině roku 1921 vycházel 7. ročník Skauta-Junáka ještě v malém formátu 14 x 23 cm. Četné zmínky o nedostatku inzerentů a pravidelné upomínání předplatitelů svědčí o tom, že Skaut-Junák měl tehdy sám existenční problémy, které nevítaná konkurence mohla ještě prohloubit. Nový časopis Skaut nepochybně cílil i na dosavadní předplatitele Skauta-Junáka, když začal otiskovat na pokračování román stejného autora. První číslo Skauta totiž přineslo začátek románu „Kryštofa“ Becka Červený aeroplán, zatímco ve Skautu-Junáku vycházel román téhož Christophera Becka Pirát vzduchu.

SKAUT_1.rocnik_(1921)_cislo_01_roman

Přes zajímavý obsah, velký formát a kvalitní grafiku nový časopis neuspěl, další čísla již nevyšla. Co bylo důvodem rychlého zániku? Jak již bylo řečeno, časopis nebyl zaštítěn žádnou skautskou organizací, které vesměs vydávaly vlastní časopisy a své členy nabádaly k jejich důslednému odběru. Současně je patrné, že i tyto spolkové časopisy vycházely často nepravidelně a s ekonomickými potížemi. Pro nový nezávislý časopis tak zřejmě nebylo na trhu místo. Svou roli jistě hrála i poměrně vysoká cena 3 Kč (Skaut-Junák stál tehdy 1,20 Kč).

SKAUT_1.rocnik_(1921)_cislo_01_co_ma_vedet

O dalších osudech časopisu Skaut se dozvídáme z časopisu Obce čsl. Baden-Powellových skautů „Skauting“. Nejprve Obec informuje, že „nejlepší dosud vydaný časopis pro mládež v Republice“ převzala do svého nákladu a že 2. číslo vyjde v prosinci 1921 (roč. I. č. 4, 5). Na valném sjezdu dne 18. 12. 1921 referuje br. Růžička takto: „Poněkud bolavou otázkou je časopis „Skaut“. První číslo bylo vydáno soukromým nákladem a v podobné úpravě nebyl dosud žádný skautský časopis vydán. Pro technické a finanční obtíže se stalo, že číslo 2. již vydáno nebylo, ale Obec se rozhodla převzíti časopis se všemi závazky, takže předplatitelé nepřijdou ke škodě. Chtěli jsme vydati 2. číslo ještě před sjezdem, když tu se stala radostná událost, že vstoupila do našich řad bratrská organisace Spojené sbory junáků Skautů. Ta vydává vlastní časopis „Na Stráž“, který má četné odběratele. Ježto jim chybí jen dvě čísla do ukončení II. ročníku, dohodli jsme se, že počkáme, až bude ročník ukončen, načež obě redakce splynou a budou spojenými silami vydávati dále časopis „Skaut“. Zatím tedy Vám mohu doporučiti, abyste si opatřili pro své knihovny zbylá čísla časopisu „Na Stráž“ dříve než budou rozebrána.“ (Skauting roč. I. č. 6). 

V září 1922 je však oznámena změna situace: „Koncem roku 1921 převzala Obec časop. pro hochy „Skaut“ od bývalého vydavatelstva, kterému nebylo možno z různých důvodů časopis dále vydávati. Skoro současně vstoupila Obec jako řádný člen do Svazu Skautů ČSR, který již po řadu let vydává časop. Skaut-Junák. Uvážili jsme, že bylo by bezvýznamno vydávati dva listy stejného rázu, které by si navzájem a zbytečně konkurovaly, proto upustili jsme od dalšího vydávání čas. Skaut a súčastníme se spoluredakcí na čas. Skaut-Junák, který se tím stává oficielním listem pro naše hochy. Čtenáři obou listů uvítají jistě tento čin s uspokojením, neboť bude jen ku prospěchu kvalitě nového ročníku. 1. číslo vyjde již tento měsíc a žádáme všechny činovníky, aby jej našim hochům co nejvřeleji doporučili.“ (Skauting roč. II. č. 1) 

SKAUT_1.rocnik_(1921)_cislo_01_seton

Poslední zpráva se objevuje o měsíc později: „Předplatitelům čas. „Skaut“ bude splacený obnos po srážce za 1. číslo súčtován k dobru na čas. Skaut-junák.“ (Skauting roč. II. č. 2)

Povšimněme si závěrem ještě jednoho zajímavého detailu. Časopis Skaut vyšel v březnu 1921, tedy v době, kdy Skaut-Junák vycházel dosud v malém formátu. V říjnu 1921 vyšlo první číslo 8. ročníku Skauta-Junáka, označovaného jako VII./II., popř. VIII./II. Svým velkým formátem a vylepšenou grafickou úpravou se nápadně podobá jedinému číslu Skauta. Dnes můžeme jen spekulovat, zda a do jaké míry se redaktoři Skauta-Junáka inspirovali tímto zajímavým časopisem.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu SKAUT v roce 1921, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny strany archivovaného čísla SKAUT – kliknutím na náhled strany:

SKAUT_1.rocnik_(1921)_cislo_01