MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

PIONÝRSKÁ STEZKA -19.ročník -1988-89

Dnes archivované číslo časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA z roku 1988 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jan Š. Veliký dík!

V tiráži archivovaného čísla se uvádí:PIONÝRSKÁ STEZKA — mě­síčník pro sport, turistiku, brannost, vyznamenaný zla­tou medailí Za socialistic­kou výchovuVydává ÚR PO SSM v Mladé frontě • Ročník XIX. • Šéfredaktor Jiří Prchal  • Zástupkyně šéfredaktora Libuše Kolá­řová • Grafická úprava Stanislava Jelínková  • Re­dakční rada: Miloslav Hav­líček, dr. Josef Kcšek, Bo­huslav Kiihnel, ing. Vác­lav Marhoul, dr. Vlasti­mil Michalička, dr. Josef Mizera, Vladimír Šejvl, dr. Štěpán Škorpil, dr. Vác­lav Tetour, dr. Pavel Tů­ma • Rozšiřuje PNS. In­formace o předplatném podá a objednávky přijímá kaž­dá administrace PNS, poš­ta, doručovatel a předpla­titelská střediska. Objed­návky do zahraničí vyři­zuje PNS — ústřední ex­pedice a dovoz tisku Pra­ha, závod 01, adminis­trace vývozu tisku, Kovpakova 26,160 00 Praha 6. Ná­vštěvní dny: středa 7.00 až 15.00 hod., pátek 7.00 až 13.00 hod. • Vychází mě­síčně, cena jednoho výtis­ku 4 Kčs • Tiskne Mír, zá­vod 1, provoz 12, Panská 8, Praha 1 • Redakce: Radlic­ká 61, 150 02 Praha 5-Smíchov. Telefon: 54 49 41-8, dálnopis 123 302 • Nevyžá­dané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí • © Mladá fronta 1988 • Re­dakční uzávěrka 4. 7. 1988 • Místo a datum vydání (podle výrobního harmono­gramu tiskárny) Praha 16. 9. 1988.“

V každém tehdejším dětském časopise byla část obsahu ideologicky zaměřena, v duchu doktríny vládnoucí strany. PIONÝRSKÁ STEZKA „byla nicméně mezi významnějšími dětskými časopisy 70.-80. let ideologicky zřejmě nejzatíženější„.

Tradiční pravidelná rubrika VŠEVĚDNA otiskovala dotazy čtenářů a odpovědi na ně:

První čtyři ročníky vycházela (PIONÝRSKÁ) STEZKA jako čtrnáctideník, později už jen jako měsíčník. Během své existence publikovala redakce na dvě stě čtenářských rozhovorů s tak rozmanitými osobnostmi jako byli Karel Gott, Jan Werich, Miloš Kopecký, Dean Reed, Antonín Panenka, Helena Fibingerová, Katarina Wittová, Bobby Orr, slupinou Elán anebo i (pozdější emigranti) Juraj Kukura a Richard Konkolski. Podobně jako „Ábíčko“ měla PIONÝRSKÁ STEZKA rovněž tematickou kartotéku (nakonec 1300 kartiček).

Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stanách str.439-440 k časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA uvádí:

„Časopis PIONÝRSKÁ STEZKA vznikl jako nástupce obnoveného a opět zrušeného JUNÁKA, vycházejícího v letech 1968-1970. PIONÝRSKÁ STEZKA sloužila jako časopisecký orgán opětného sjednocení dětských organizací pod jednotnou PO SSM. Byla koncipována jako časopis explicitně pionýrský (už první článek prvního čísla bezprostředně po zdravici předsedy Ústřední rady PO SSM měl název Společně za rudou hvězdou), určený starším dětem a zaměřený na sport a turistiku. Časopis zprvu zachovával některé rysy bývalého JUNÁKA, tiskl např. komiks s kačerem Donaldem, spolupracoval s Jaroslavem Foglarem, nic z toho však netrvalo dlouho.
Mnohá čísla v prvních ročnících uvozovala fotozpráva o oficiálním představiteli KSČ či SSM a jeho projevu o sportu či významném životním výročí. PIONÝRSKÁ STEZKA se věnovala tábornickým dovednostem, životu v přírodě, turistice, trampské hudbě a velká část obsahu patřila sportu, a to včetně návodných článků slavných domácích sportovců, jak začít či uspět v některé z disciplín. Organizovala také čtenářské soutěže. Velký prostor v časopisu byl věnován domácím celebritám, hercům a zpěvákům.

Časopis za titulní stranou uváděly zprávy z pionýrské organizace a rozhovor s některým z pionýrských či svazáckých funkcionářů, případně se zasloužilým členem Lidových milicí apod. Za těmito materiály následovaly méně ideově cílené stránky, zaměřené zejména na tábornictví a život v přírodě. Rubrika „Kartotéky“ nabízela k vystřižení a sbírání kartičky s informacemi o jednotlivých zvířatech, rostlinách atp., podobně jako je v tematičtějších blocích vydávalo ABC mladých techniků a přírodovědců.
Časopis měl pravidelné rubriky „Kronika“, „Vševědna“ (odpovědi na otázky čtenářů), „Telefonické setkání s hvězdami“, „Praktická dívka“, „Stezka táborníků“, „Redakce oznamuje“, „Klub cestovatelů“, „Šachy“, inzertní čtenářskou rubriku „Bleší trh“ aj. Titul tiskl komiksy (na zadní straně obálky od počátku až téměř do závěrečných ročníků oblíbený komiks Modrá pětka o pionýrské družině, kreslený Marko Čermákem, druhým kreslířem Rychlých šípů), beletrii, rozhovory, plakáty, rébusy, kreslené anekdoty a také dočasné rubriky či seriály jako „Malý kurs sebeobrany“, soutěž „Olympijský kruh“, „Stránka v zeleném“ (věnovaná armádě) atd.
PIONÝRSKÁ STEZKA publikovala také naučné seriály (např. „Dálky v českých očích“ o domácích cestovatelích, „Tajemné cesty vědy“, „Ze zemí našich přátel“ atd.). Věnovala se beletrii, v oblasti komiksu se dokonce pokusila o zmapování jeho historie ukázkami nejslavnějších známých seriálů. Pomocí komiksu a dalších moderních forem komunikace se také pokoušela zprostředkovávat dětským čtenářům ideologický, byť ne vždy úspěšně (např. komiksová série na motivy televizního seriálu TŘICET PŘÍPADŮ MAJORA ZEMANA byla po čtyřech dílech zastavena).
Titul publikoval i plakáty známých osobností, zejména sportovců. Oproti PIONÝRU se PIONÝRSKÁ STEZKA více zaměřovala na turistiku, byla nicméně mezi významnějšími dětskými časopisy 70.-80. let ideologicky zřejmě nejzatíženější. Mezi časopisy pro starší děti byla čtenáři také hodnocena jako nejméně oblíbená (což ovšem neznamená neoblíbená).“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA z roku 1988-89 , prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA   – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla PIONÝRSKÁ STEZKA zde >>>

1.časť časopisov VČIELKA – 27.ročník – 1984-85

V dnešnom príspevku by sme vám chceli predstaviť a publikovať prvých 10 čísel časopisu VČIELKA z 27.ročníka (1984-85).

Jednotlivé skeny sú kompletné, akurát u čísla 3 ja na strane 3-4 vystrihnutý obrázok.

V tiráži tohto ročníka sa uvádza: VČIELKA — časopis pre deti predškolského veku. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena – Bartislava. Zastupujúci Šéfredaktor: Pavol Štefánik. Tlačia Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasňany. Počas Školského roku vyjde 20 čísel. Cena jedného výtlačku 0,80 Kčs. Ročné predplatné 16 Kčs.

Hlavní ilustrátori jednotlivých čísel:

  • č.1 – Ján Meisner
  • č.2 – Jozefína Horáčková
  • č.3 – Ivan Popovič
  • č.4 – Oľga Šintajová
  • č.5 – Viliam Živický
  • č.6 – Alan Lesyk
  • č.7 – Beáta Nágelová
  • č.8 – Božena Augustínová
  • č.9 – Ondrej Zimka
  • č.10 – Vojtech Kolenčík

Tak ako u iných časopisov pre deti a mládež, ani VČIELKA sa nevyhla komunistickej ideológii a zdôrazňovaniu vzťahu so ZSSR. A tak sa sem, tam na jej stránkach objavili tváre, mená a funkcie ľudí, ktoré deťom vo veku, pre ktoré bola určená, nehovorili absolútne nič.

Rôzne glosy, poviedky, ale aj rozprávky boli pravidelne uverejňované na stránke „MEDUŠKA VÁM NAZBIERALA“.

Svoju stránku v časopise mali aj rodičia. Mala názov „DOSPELÝM“ a zaoberala sa konkrétnymi rodičovskými problémami a ich usmerňovaním k správnej výchove detí.

Veľkou novinkou nielen tohto ročníka bolo rozšírenie obdobia vydávania časopisu aj na obdobie prázdnin. Počet čísel sa tak z menilo z pôvodných 20 na 24 za rok. Aj keď táto správa bola publikovaná v čísle 14, ku zmene tiráže ohľadne množstva vydaných čísel za rok, bola zmenená až v čísle 16. Samozrejme pridané čísla bolo potrebné si doobjednať a uhradiť redakcii čiastku 3,20 Kčs. Taktiež po prvý krát sa VČIELKA začala distribuovať priamo do schránok domácností a nie iba prostredníctvom škôl.

Vážené súdružky učiteľky,
milí rodičia!
Môžeme Vám s radosťou oznámiť, že naše spoločné želanie sa splnilo a počnúc rokom 1985 bude náš časopis vychádzať aj cez letné prázdniny, t. j. v mesiacoch júl a august. Všetci v redakcii i vo vydavateľstve Smena sme veľmi radi, že môžeme vyhovieť veľkému množstvu žiadostí čitateľov nášho časopisu i čitateľov ostatných detských a pionierskych časopisov, ktoré vychádzajú v našom vydavateľstve, a budeme tak môcť byť s Vami v pravidelnom kontakte i v období, keď máte najviac voľného času.
NOVINKA – POZOR!
Náš časopis po dohode s Ústredným riaditeľ­stvom spojov bude doručovaný na VAŠU DOMÁ­CU ADRESU.
Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste do 30. marca 1985:  1. vyplnili pozorne objednávku, najmä aby ste správne uviedli svoje meno, adresu, PSČ i názov časopisu; 2. zaplatili súdružke učiteľke, ktorá vyberala predplatné za tento školský rok, predplatné za tie čísla nášho časopisu, ktoré vyjdú v priebehu letných prázdnin. U nášho časopisu to je za štyri čísla 3,20 Kčs.
Veríme, že Vám už v tomto roku budeme môcť cez prázdniny pripraviť príjemné chvíle, ktoré prežijete s naším — i Vaším — časopisom.
Redakcia i vydavateľstvo Smena

Pokračovanie nabudúce…

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VČIELKA  – kliknutím na náhled strany

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu VČIELKA zde >>>

OHNÍČEK – 22. ročník – 1971-72

Dnes archivovaná dvě čísla časopisu OHNÍČEK z let 1971-72 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Kosodo z podkladů dodaných FerryH. Veliký dík!

V tiráži archivovaných čísel je napsáno: OHNÍČEK, zábavný čtrnáctideník. — Vydává česká rada Pionýra v Mladé frontě. — šéfredaktor Jiří Binek. — Zástupce šéfredaktora Marie Lapáčková. Redaktoři Jiří Červin, Ivo Pechar, Vojtěch Steklač. — Výtvarná redaktorka Věra Faltová. … Cena 1,60 Kčs … “ V průběhu tohoto ročníku se stala šéfredaktorkou Marie Lapáčková, která nahradila Jiřího Binka (řídil OHNÍČEK 18 let  (1953–1971), byl vyměněn v rámci normalizačních „prověrek“). Marie Lapáčková seděla na šéfredaktorské židli o tři roky méně než její předchůdce (1971–1986). OHNÍČEK vycházel v netypickém formátu „naležato“ – byl tak na první pohled k rozeznání mezi ostatními dětskými časopisy.

Mezi pravidelné rubriky OHNÍČKU patřily TŘÁSNIČKY – přinášející objevy a zajímavosti ze světa (v rámci nezbytné servilnosti vládnoucí KSČ nikdy nechyběla alespoň zmínka o SSSR nebo jiné zemi „socialistického tábora“.

Sovětský spisovatel populárních knížek pro děti Arkadij Petrovič Golikov (*1904 +1941) je známý spíše pod pseudonymem Arkadij Gajdar. Už ve svých 14 letech vstoupil jako dobrovolník do bolševické armády a během občanské války v Rusku se účastnil řady bojů (a z dnešního pohledu se dopustil mnoha válečných zločinů). Byl postupně povyšován a v 17 letech se stal velitelem 58. odděleného pluku. Za socialismu patřily alespoň dva nejznámější romány Arkadije Gajdara ČUK A GEK nebo TIMUR A JEHO PARTA mezi jakousi „povinnou četbu“ – pamětníky tedy netřeba s obsahem jeho románů seznamovat. Komiksové zpracování jeho románu bylo zřejmě úlitbou redakce (srovnáme-li s obsahem časopisu ještě před 2-4 lety) Tiskovému odboru ÚV KSČ (prováděl „řízení a kontrolu tisku“). Fakt je, že seriál děti (které ještě před pár lety mohly číst RYCHLÉ ŠÍPY) příliš nezaujal i když se ilustrátorka Drahomíra Dvořáková snažila. O cca deset let později vycházela sovětská „klasika“ jako komiks i ve slovenském časopise OHNÍK – tam jej ale kreslil Jozef Cesnak (zdá se mi, že se v jeho případě jedná o povedenější komiksové zpracování).

Obsah rubriky PIONÝRSKÉ KUKÁTKO byl definován jejím názvem. Časopis byl určený pro děti od cca 8 do 12 let a tak si nejsem zcela jist, jakou čtenost tato rubrika měla. Ale protože  byl OHNÍČEK časopisem Česká rady Pionýra, bylo nutno nezbytnou dávku ideologie vládnoucí KSČ podsouvat i dětem.

Kreslený seriál BIVOJ … byl otiskován v OHNÍČKU pět ročníků. O. Bezděková ve své knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL na straně 164 píše:

„…vychází po dalších pět let seriál pod názvem Bivojova rytířská dobrodružství (1970-75, 114x ). Je to příklad seriálu, který vzniká nesměle, postupně se rozjíždí a konečně dosahuje nepřetržitého vycházení. Všimla si ho i kritička J. Hrabáková, která napsala, že seriál si svým zaměřením především na kresebnou situaci zachovává jednotný ráz a prokazuje stále živou nápaditost a vtip.  To dokazuje například situace, kdy Kazi, nesená na královských nosítkách, mrská nohama, aby se šlo rychleji, pes kouše rytíře do brnění a Bivoj zase bojuje s kancem a nakonec se zachraňuje nevšedním způsobem: zasekne cep do stromu a přitáhne se k němu (známý gag z grotesek).“

Jeden z nejslavnějších kreslených příběhů OHNÍČKU byl beze sporu OTAZNÍKY DETEKTIVA ŠTIKY (vycházel v letech 1971–1986). Že tento komiks přesáhl hranice Československa a před několika lety vyšel i norsky, je psáno v článečku z 28.11.2015.

Na pokračování vycházel ve 22. ročníku OHNÍČKU „vystřihovací“ klasický román HRDINNÝ KAPITÁN KORKORÁN:

Na posledních dvou stranách OHNÍČKU vycházel komiks MOŘŠTÍ VLCI A SEDM TRPASLÍKŮ. Olga Bezděková ve své knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – I. DÍL na straně 168 uvádí:

„Spolupráce populární kreslířky V. Faltové (Kocour Vavřinec, Mateřídouška) s V. Steklačem (Růžek) přinesla sérii několikaletých zábavných pohádkových seriálů: Mořští vlci a ďábelský doktor QQ, Mořští vlci ve vesmíru, Mořští vlci a sedm trpaslíků, Mořští vlci a poklad trpasličího krále, Sněhurka a trpaslík Dodo (1969-74). Seriálu předcházela soutěžní akce „Vysílání Velkého Piráta“ v minulém ročníku (č. 1-16/1968-69). Poslední šestnácté pokračování už bylo ve formě kresleného seriálu. Postavy seriálu – Velký Pirát, Šilhavý Leo a rorýs Emil se na stránkách Ohníčku na palubě Bouřliváka toulají po oceánu. Sytě barevné disneyovské obrázky jsou opatřeny bublinkami s textem.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍČEK z let 1971-72 prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu OHNÍČEK z let 1971-72 – kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů k přečtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu OHNÍČEK zde >>>

Premiéra slovenského časopisu ORIEŠKY – 3.ročník – 1921-22

V dnešnej premiére si predstavíme slovenský časopis ORIEŠKY, s podtitulom časopis pre deti. Vychádzal v rokoch 1919 – 1929 desať krát do roka, tlačila a vydávala ho kníhtlačiareň Jána Páričku v Ružomberku. Redaktor nebol uvedený, ale redigoval ho František Votruba.

Výtlačok mal 16 strán a stál 1,20 K (korún). Ročné predplatné bolo 12 K a cena do Ameriky bola stanovená na 1 dolár.

Časopis uverejňoval verše pre deti, povesti a bájky, hry, žarty, hádanky a vyčítanky. Poučnú časť vypĺňali historické a vlastivedné články. Väčšina príspevkov pochádzala od redaktora F.Votrubu, ktorý najme v detských veršoch k obrázkom a obrázkovým cyklom prejavil pochopenie pre špecifickosť literatúry pre deti, vyhol sa moralizátorstvu a didaktizmu. V jeho veršoch prevláda optimizmus a úsilie upozorniť na veselšie stránky života a krásu prírody.

Vzdelávací význam mali portréty popredných predstaviteľov slovenskej a českej literatúry, ktoré boli vždy doplnené ukážkou z diela príslušného spisovateľa (Kalinčiak, Tomášik, Štúr, Šoltésová, Tajovský, Jesenský, Němcová, Heyduk, Jirásek), čím pomáhali odstraňovať nedostatok vlastivedných a literárnych textov na základných školách.

Popri veršoch, literárnych a vlastivedných článkoch tu Votruba uverejnil (pod pseudonymom  Strýčko Ivan, Peter Križan a Č. Bratec, no zväčša anonymne) aj niekoľko pôvodných rozprávok a viacero prekladov z českej a ruskej poézie. Votruba pri redigovaní časopisu nemal spolupracovníkov, a tak uverejňoval i upravoval texty už publikované, najmä úryvky z prác realistických autorov (Vansová, Kukučín, Hviezdoslav a i.)

V časopise sa sem tam mihla aj nejaká tá fotografia. Bola to však skôr výnimka, ako pravidlo a aj to väčšinou však pri článkoch s vlastivednou tématikou.

V príspevku boli použité úryvky z článku L. Šimkoviča: Činnosť Františka Votrubu v detskom časopise Oriešky, SL 3, 1956, str 221-26

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ORIEŠKY – kliknutím na náhled strany:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ORIEŠKY z roku 1921-1922, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ORIEŠKY zde >>>